موضوعات = آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
تأثیر شش هفته پروتکل ترکیبی ماساژ تایلندی و ورزش‌های ثبات مرکزی بر درد، ناتوانی عملکردی و استقامت ناحیه مرکزی مردان دارای اختلال مفصل ساکروایلیاک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

دوره 19، شماره 1، فروردین 1402

محمدسعید مختاری؛ غلامعلی قاسمی


تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر بی‌اختیاری ادرار و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی‌اختیاری ادراری: یک مطالعه نیمه تجربی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1402

بهاره مهجوریان؛ غلامعلی قاسمی


بررسی اثر کمربند بر الکترومایوگرافی عضلات زنان با لوردوز افزایش یافته در حرکات اسکات و ددلیفت

دوره 19، شماره 1، فروردین 1402

صالحه باقری؛ فریده باباخانی؛ رامین بلوچی


تأثیر هشت هفته بازی با دستگاه تعادلی محقق ساخته بر تعادل ایستا و پویا در کودکان پسر و دختر 8 تا 12 ساله: یک مطالعه نیمه تجربی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1402

سیاوش رجبی؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ سید حامد موسوی


تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی- عضلانی در محیط آب بر فعالیت الکتریکی عضلات زانو در زنان میانسال مبتلا به استئوآرتریت زانو با شدت دو و سه: کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1402

سحر خواجه؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ فاطمه کریمی افشار


مجموعه آزمون‌های عملکردی نه‌گانه Frohm در فوتبالیست‌های نخبه: یک مطالعه مقطعی

دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 35-45

مصطفی ورمزیار؛ رضا کوثری؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ فاطمه امیری زاده؛ سید حامد موسوی


تأثیر شش هفته تمرینات تخصصی پیشگیری از آسیب بر عملکرد دختران والیبالیست دارای نقص عصبی- عضلانی والگوس زانو: مطالعه شبه تجربی

دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 46-55

هیمن محمدی؛ معصومه خسروانی


مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی در بدمینتونیست‌های دارای بی‌ثباتی عملکردی مچ پا در فاز فیدفوروارد و فیدبک هنگام فرود تک پا: مطالعه مقطعی

دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 56-65

رضا کوثری؛ هومن مینونژاد؛ مصطفی ورمزیار؛ فواد صیدی


تأثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی چرخشی بر مهارت‌های حرکتی دختران دانش‌آموز مبتلا به سندرم داون: مطالعه نیمه تجربی

دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 113-120

نگار حیدری؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی


تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات عصبی- عضلانی پویا بر عملکرد تنفسی، آزمون عملکردی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر: مطالعه نیمه تجربی

دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 146-153

انسیه دهقانی؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی