تغییر در شماره شبای پرداخت هزینه های ارسال و داوری

تغییر در شماره شبای پرداخت هزینه های ارسال و داوری

مستند به نامه 4/5325/د مورخ 1401/11/01 و پیرو تغییر در قوانین حقوقی حاکم بر درگاه های پرداخت آنلاین مؤسسات دولتی در سطح کشور، درگاه پرداخت آنلاین مجله پژوهش در علوم توانبخشی فعلاً از دسترس خارج شده است. لذا از نویسندگان محترم درخواست می شود پرداخت خود را تا اطلاع ثانوی از طریق شماره شبا IR880130100002138310276004 با شناسه پرداخت 71283102760040438 به بانک رفاه انجام دهند. بدیهی است هرگونه پرداخت به غیر از این حساب، غیرقابل راستی آزمایی و پیگیری خواهد بود و علاوه بر عدم امکان عودت وجه، مسئولیت آن به عهده فرد پرداخت کننده می باشد.