مجموعه آزمون‌های عملکردی نه‌گانه Frohm در فوتبالیست‌های نخبه: یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، گروه آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.48305/jrrs.2023.41203.1012

چکیده

مقدمه: ورزش فوتبال منجر به بروز آسیب‌هایی در اندام‌های فوقانی و تحتانی می‌شود که جهت توان‌‌بخشی و درمان این آسیب‌ها، به صرف وقت و هزینه زیادی نیاز می‌شود. شناسایی افراد در معرض خطر از طریق ارزیابی الگوهای حرکتی و عملکرد فرد امکان‌پذیر است. مجموعه آزمون‌های عملکردی نه‌گانه Frohm، یکی از کامل‌ترین ابزارهای غربالگری می‌باشد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه نتایج آزمون‌های عملکردی Frohm در فوتبالیست‌های نخبه آسیب‌دیده و بدون آسیب بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 148 فوتبالیست جوان نخبه در چهار گروه «بدون آسیب، آسیب اندام فوقانی، مچ پا و زانو» شرکت کردند. آسیب‌ها از طریق پرسش‌نامه Fuller و با تأیید پزشک و مربی تیم مشخص گردید. آزمون‌های عملکردی نه‌گانه Frohm در هر چهار گروه ثبت شد. به منظور مقایسه نمرات آزمون بین فوتبالیست‌های آسیب‌دیده و بدون آسیب، از آزمون Kruskal-Wallis و برای پیش‌بینی گزارش آسیب، از آزمون Logistic regression استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج آزمون Kruskal-Wallis نشان داد که آسیب‌دیدگی باعث کاهش معنی‌دار در آزمون‌های Deep squat، One-legged squat، In-line lunge، Active hip flexion، Seated rotation، Functional shoulder mobility (001/0 = P) و Total Score Pushup (004/0 = P) در فوتبالیست‌های نخبه آسیب‌دیده و بدون آسیب شد. بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره در ورزشکاران فوتبالیست آسیب‌دیده و بدون آسیب، مشخص گردید که آزمون‌های One-legged squat [11 = (OR) Odds ratio، 990/32-668/3 = (CI) Confidence interval 95 درصد] و Deep squat (751/13 = OR، 462/36-186/5 = CI 95 درصد) می‌‌توانند گزارش آسیب را در ورزشکاران فوتبالیست پیش‌‌بینی کنند.
نتیجه‎گیری: شا آزمون‌های نه‌گانه Frohm می‌توانند گزارش آسیب را پیش‌بینی کنند و این آزمون‌ها برای غربالگری پیش‌فصل جهت پیش‌بینی آسیب و رفع آسیب‌دیدگی‌های احتمالی و افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Peterson L, Junge A, Chomiak J, Graf-Baumann T, Dvorak J. Incidence of football injuries and complaints in different age groups and skill-level groups. Am J Sports Med 2000; 28(5 Suppl): S51-S57.
 2. Ekstrand J, Hagglund M, Walden M. Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study. Br J Sports Med 2011; 45(7): 553-8.
 3. Ekstrand J, Spreco A, Bengtsson H, Bahr R. Injury rates decreased in men's professional football: an 18-year rospective cohort study of almost 12 000 injuries sustained during 1.8 million hours of play. Br J Sports Med 2021; 55(19): 1084-91.
 4. Arnason A, Sigurdsson SB, Gudmundsson A, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Risk factors for injuries in football. Am J Sports Med 2004; 32(1 Suppl): 5S-16S.
 5. Hawkins RD, Fuller CW. A prospective epidemiological study of injuries in four English professional football clubs. Br J Sports Med 1999; 33(3): 196-203.
 6. Lopez-Valenciano A, Ruiz-Perez I, Garcia-Gomez A, Vera-Garcia FJ, De Ste CM, Myer GD, et al. Epidemiology of injuries in professional football: A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2020; 54(12): 711-8.
 7. Swenson DM, Collins CL, Best TM, Flanigan DC, Fields SK, Comstock RD. Epidemiology of knee injuries among U.S. high school athletes, 2005/2006-2010/2011. Med Sci Sports Exerc 2013; 45(3): 462-9.
 8. Hootman JM, Dick R, Agel J. Epidemiology of collegiate injuries for 15 sports: Summary and recommendations for injury prevention initiatives. J Athl Train 2007; 42(2): 311-9.
 9. Rechel JA, Collins CL, Comstock RD. Epidemiology of injuries requiring surgery among high school athletes in the United States, 2005 to 2010. J Trauma 2011; 71(4): 982-9.
 10. Ingram JG, Fields SK, Yard EE, Comstock RD. Epidemiology of knee injuries among boys and girls in US high school athletics. Am J Sports Med 2008; 36(6): 1116-22.
 11. Hagglund M, Walden M, Magnusson H, Kristenson K, Bengtsson H, Ekstrand J. Injuries affect team performance negatively in professional football: An 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. Br J Sports Med 2013; 47(12): 738-42.
 12. Sanders B, Blackburn TA, Boucher B. Preparticipation screening - the sports physical therapy perspective. Int J Sports Phys Ther 2013; 8(2): 180-93.
 13. Padua DA, DiStefano LJ, Beutler AI, de la Motte SJ, DiStefano MJ, Marshall SW. The landing error scoring system as a screening tool for an anterior cruciate ligament injury-prevention program in elite-youth soccer athletes. J Athl Train 2015; 50(6): 589-95.
 14. Clark M, Lucett S, Medicine NAS. NASM essentials of corrective exercise training. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2010.
 15. Demircan E, Kulic D, Oetomo D, Hayashibe M. Human movement understanding. IEEE Robot Autom Mag 2015; 22(3): 22-4.
 16. Minick KI, Kiesel KB, Burton L, Taylor A, Plisky P, Butler RJ. Interrater reliability of the functional movement screen. J Strength Cond Res 2010; 24(2): 479-86.
 17. Cook G, Burton L, Hoogenboom BJ, Voight M. Functional movement screening: the use of fundamental movements as an assessment of function - part 1. Int J Sports Phys Ther 2014; 9(3): 396-409.
 18. Cook G, Burton L, Hoogenboom B. Pre-participation screening: The use of fundamental movements as an assessment of function - part 2. N Am J Sports Phys Ther 2006; 1(3): 132-9.
 19. Frohm A, Heijne A, Kowalski J, Svensson P, Myklebust G. A nine-test screening battery for athletes: a reliability study. Scand J Med Sci Sports 2012; 22(3): 306-15.
 20. Flodstrom F, Heijne A, Batt ME, Frohm A. The nine test screening battery - Normative values on a group of recreational athletes. Int J Sports Phys Ther 2016; 11(6): 936-44.
 21. Clark NC. Functional performance testing following knee ligament injury. Phys Ther Sport 2001; 2(2): 91-105.
 22. Leandersson J, Heijne A, Flodstrom F, Frohm A, von Rosen P. Can movement tests predict injury in elite orienteerers? An 1-year prospective cohort study. Physiother Theory Pract 2020; 36(8): 956-64.
 23. Ekstrand J, Hagglund M, Tornqvist H, Kristenson K, Bengtsson H, Magnusson H, et al. Upper extremity injuries in male elite football players. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21(7): 1626-32.
 24. Steinl GK, Padaki AS, Irvine JN, Popkin CA, Ahmad CS, Lynch TS. The prevalence of high school multi-sport participation in elite national football league athletes. Phys Sportsmed 2021; 49(4): 476-9.
 25. Aman M, Forssblad M, Larsen K. National injury prevention measures in team sports should focus on knee, head, and severe upper limb injuries. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019; 27(3): 1000-8.
 26. Fuller CW, Junge A, Dvorak J. A six year prospective study of the incidence and causes of head and neck injuries in international football. Br J Sports Med 2005; 39 (Suppl 1): i3-9.
 27. Rahnama N, Bambaeichi E, Daneshjou AAH. Incidence and causes of anterior cruciate ligament (ACL) injuries In Iranian male professional soccer players. Olympic 2009; 16(4): 7-16. [In Persian].
 28. Soligard T, Myklebust G, Steffen K, Holme I, Silvers H, Bizzini M, et al. Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female footballers: Cluster randomised controlled trial. BMJ 2008; 337: a2469.
 29. Steffen K, Bakka HM, Myklebust G, Bahr R. Performance aspects of an injury prevention program: A ten-week intervention in adolescent female football players. Scand J Med Sci Sports 2008; 18(5): 596-604.
 30. Graham HK, Harvey A, Rodda J, Nattrass GR, Pirpiris M. The Functional Mobility Scale (FMS). J Pediatr Orthop 2004; 24(5): 514-20.
 31. Rafnsson E, Frohm A, Myklebust G, Bahr R, Valdimarsson O, Arnason A. Nine Test Screening Battery Intra-rater reliability and screening on Icelandic male handball players. Br J Sports Med 2014; 48(7): 674.
 32. Green S. Functional movement training as a method to reduce injury among police and firefighter personnel. Rock Hill, SC: Winthrop University; 2022.
 33. Bakken A, Targett S, Bere T, Eirale C, Farooq A, Tol JL, et al. Interseason variability of a functional movement test, the 9+ screening battery, in professional male football players. Br J Sports Med 2017; 51(14): 1081-6.
 34. Cullen B, O'Neill B, Evans JJ, Coen RF, Lawlor BA. A review of screening tests for cognitive impairment. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78(8): 790-9.
 35. Mousavi SH, Hijmans JM, Minoonejad H, Rajabi R, Zwerver J. Factors associated with lower limb injuries in recreational runners: A cross-sectional survey including mental aspects and sleep quality. J Sports Sci Med 2021; 20(2): 204-15.
 36. Cook G, Burton L, Hoogenboom BJ, Voight M. Functional movement screening: the use of fundamental movements as an assessment of function-part 2. Int J Sports Phys Ther 2014; 9(4): 549-63.
 37. Alemany JA, Bushman TT, Grier T, Anderson MK, Canham-Chervak M, North WJ, et al. Functional Movement Screen: Pain versus composite score and injury risk. J Sci Med Sport 2017; 20(Suppl 4): S40-4.
 38. Pontillo M, Spinelli BA, Sennett BJ. Prediction of in-season shoulder injury from preseason testing in division I collegiate football players. Sports Health 2014; 6(6): 497-503.
 39. Hagglund M, Walden M, Bengtsson H, Ekstrand J. Re-injuries in professional Football: The UEFA Elite Club Injury Study. In: Musahl V, Karlsson J, Krutsch W, Mandelbaum BR, Espregueira-Mendes J, d'Hooghe P, editors. Return to play in football: An evidence-based approach. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2018. p. 953-62.
 40. Tran M, Gabert L, Hood S, Lenzi T. A lightweight robotic leg prosthesis replicating the biomechanics of the knee, ankle, and toe joint. Sci Robot 2022; 7(72): eabo3996.
 41. Ribot-Ciscar E. Cutaneous and muscle mechanoreceptors: Sensitivity to mechanical vibrations. In: Rittweger J, editor. Manual of vibration exercise and vibration therapy. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2020. p. 87-107.
 42. Fong DT, Hong Y, Chan LK, Yung PS, Chan KM. A systematic review on ankle injury and ankle sprain in sports. Sports Med 2007; 37(1): 73-94.
 43. Coogan SM, Schock CS, Hansen-Honeycutt J, Caswell S, Cortes N, Ambegaonkar JP. Functional Movement Screen (FMS) scores do not predict overall or lower extremity injury risk in collegiate dancers. Int J Sports Phys Ther 2020; 15(6): 1029-35.
 44. Khaled K, Mouloud H, Larbi HM. The role of the Functional movement screen tests (FMS) in the prevention and prediction of sports injuries among soccer players case study for the (USM Algiers U21) team," first professional league. Sport System Journal 2022; 9(3): 1131-47.
 45. Teyhen DS, Shaffer SW, Lorenson CL, Halfpap JP, Donofry DF, Walker MJ, et al. The Functional Movement Screen: A reliability study. J Orthop Sports Phys Ther 2012; 42(6): 530-40.
 46. Kiesel K, Plisky PJ, Voight ML. Can serious injury in professional football be predicted by a preseason functional movement screen? N Am J Sports Phys Ther 2007; 2(3): 147-58.
 47. O'Connor FG, Deuster PA, Davis J, Pappas CG, Knapik JJ. Functional movement screening: predicting injuries in officer candidates. Med Sci Sports Exerc 2011; 43(12): 2224-30.
 48. Sorenson E. Functional movement screen as a predictor of injury in high school basketball athletes [PhD Thesis]. Eugene, OR: University of Oregon; 2009.
دوره 18، شماره 1
1401
صفحه 35-45
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 دی 1401