فرایند پذیرش مقالات

نکات کلی:

 1. کلیه تصمیمات منصفانه خواهد بود و با ایمیل های اختصاصی به نویسنده مسئول و کلیه نویسندگان ذکر شده در فهرست نویسندگان دستنوشته در مورد آنها توضیح داده خواهد شد.
 2. نویسندگان می توانند در مورد تصمیمات اخذ شده سؤال کنند
 3. کلیه نویسندگان و داوران می توانند در هر مرحله از فرآیند داوری ولو پس از دریافت تصمیم نهایی در مورد انتشار دستنوشته، با سردبیر تماس بگیرند. به ندرت اتفاق افتاده است که سردبیر تصمیم نهایی را تغییر داده است.
 4. تلاش می شود کلیه تصمیم ها به سرعت و منصفانه اخذ شوند تا از اتلاف وقت داوران و نویسندگان و سردبیر جلوگیری شود

 

دستنوشته های اصیل

شامل کلیه تحقیقات اصیل، مرورهای نظام مند، یادداشت های کاربردی و ارتباطات کوتاه می باشد

1.      ثبت

با ارسال دستنوشته، ایمیل ثبت آن در وبسایت مجله را دریافت خواهید کرد. این ایمیل خودکار حاوی شناسه دستنوشته شماست که باید هرزمان در مورد دستنوشته خود با مجله مکاتبه می کنید آن را ذکر نمایید

2.     بررسی توسط کارشناس فنی و سپس سردبیر

کلیه دستنوشته های ارسال شده ظرف 7 روز از ثبت در وبسایت مجله توسط کارشناس فنی از لحاظ کامل بودن مدارک و رعایت راهنمای نویسندگان و توسط سردبیر از لحاظ همخوانی با اهداف مجله و قوت علمی بررسی می شود؛ هرچند گاهی در زمان تعطیلات این زمان ممکن است به 10 روز برسد. پس از مطالعه اولیه سردبیر درمورد قدم بعدی تصمیم می گیرد که ممکن است یکی از موارد زیر باشد

 • رد فوری
 • برگرداندن برای اصلاح قبل از داوری
 • انتقال به داوران

 

تصمیم گیری سردبیر در این مرحله براساس دوعامل تناسب و قابلیت انتشار است

 • تناسب:
 1. آیا عنوان و محتوی دستنوشته برای این مجله مناسب است
 2. آیا این دستنوشته به علوم توانبخشی ارتباط دارد؟ هرچند JRRS یک مجله چند تخصصی است، سردبیر حق دارد دستنوشته ای که ارتباط کافی با چشم انداز مجله ندارد را نپذیرد
 3. دستنوشته هایی که معمولاً مناسب نیستند شامل اغلب مرورهای روایی، مطالعات توصیفی در جمعیت یک شهر، دانشگاه یا مدرسه خاص، مطالعات فاقد متدولوژی مناسب، مطالعات فاقد کد اخلاق (و در صورت نیاز IRCT) و مطالعات انجام شده توسط نویسندگانی فاقد تخصص یا اجازه انجام مداخله مورد بحث در دستنوشته می باشند

 

 • قابلیت انتشار:
 1. امکان دارد در نهایت دستنوشته به یک مقاله خوب تبدیل شود؟
 2. آیا ممکن است پس از اصلاحات قابل چاپ باشد؟ بسیاری از دستنوشته ها در این مرحله رد می شوند. معمول ترین دلایل رد دستنوشته در این مرحله عبارتند از
 • عدم وجود نوآوری و ضرورت اجرا به دلیل تعداد زیاد مطالعات مشابه که قبلا منتشر شده اند
 • اشکال در تعمیم یافته های دستنوشته به دلیل حجم نمونه، عدم نمونه گیری صحیح، سوگیری، غیره
 • عدم وجود نتیجه گیری تخصصی به دلیل طراحی ضعیف مطالعه، کوچک بودن حجم نمونه، سوگیری، داده های ضعیف، تحلیل نامتناسب داده ها و غیره

 

اگر اولویت یک دستنوشته برای انتشار کمتر از 40درصد باشد دستنوشته بدون انجام داوری بلافاصله رد می شود تا از اتلاف وقت نویسندگان و داوران جلوگیری شود

 

3.      ارسال به داوران

دستنوشته هایی که حداقل قابلیت بهبود داشته باشند برای داوری دقیقتر ارسال می شوند و در نهایت سردبیر نظر خود را به نویسندگان منتقل خواهد کرد. سپس سردبیر دو داور (به ندرت سه داور در موارد خاص) انتخاب می کند. انتخاب داور از میان گروه های زیر خواهد بود

 • براساس شناخت شخصی سردبیر
 • پایگاه اطلاعاتی مجله از نویسندگانی که قبلاً در مجله مقاله ثبت نموده اند
 • پایگاه اطلاعاتی مجله از داوران قبلی
 • منابع دستنوشته
 • اینترنت و ازجمله پایگاه های علوم پزشکی
 • داوران پیشنهاد شده توسط تیم نویسندگان

 

شاخص های انتخاب داوران عبارتند از

 • عدم آشنایی و ارتباط نزدیک با نویسندگان
 • علاقه و تخصص در زمینه ای مرتبط با موضوع دستنوشته
 • تمایل و توانایی به انجام داوری

 

از طریق ایمیل با داوران تماس گرفته می شود و اگر انجام داوری را بپذیرند به نسخه خاصی از دستنوشته که فاقد اطلاعات نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها باشد دسترسی خواهند داشت. داورها راهنماها و فرم های داوری را دریافت خواهند کرد که در وبسایت مجله قابل دسترسی برای عموم است

 

4.     بازگرداندن نتایج داوری

با دریافت نظرات داوران، سردبیر متن دستنوشته، نظرات داوران و نظر اولیه خود را مرور می کند و برای مرحله بعدی به شرح زیر تصمیم می گیرد

 • پذیرش: بدون نیاز به اصلاحات (احتمال دارد هرچند تاکنون اتفاق نیفتاده است)
 • انجام اصلاحات
 • رد

 

ایمیلی به نویسندگان ارسال خواهد شد که معمولاً حاوی نظرات بی نام داوران، نظرات اولیه سردبیر و دلایل رد دستنوشته یا بخشهایی از آن که نیاز به بازبینی دارد است. سردبیر به نویسندگان اعلام می کند که می توانند با سردبیر در تماس باشند.

 

داوران نیز همان ایمیل را دریافت می کنند بدون اینکه نویسندگان و داوران بتوانند اسامی یکدیگر را در مسیر ایمیل مشاهده نمایند. به این ترتیب داوران می توانند براساس اطلاعات موجود در ایمیل دانش خود را افزایش دهند و از نظرات سایرین آگاه شوند

 

5.     بازگرداندن دستنوشته اصلاح شده

وقتی نویسنده نسخه اصلاح شده دستنوشته را ارسال نمود سردبیر اصلاحات و نامه پاسخ به سردبیر را می خواند و ممکن است یکی از سه تصمیم زیر را در مورد دستنوشته اخذ نماید

 • پذیرش: که معمولاً اتفاق می افتد
 • بازگرداندن دستنوشته برای تکمیل اصلاحات درصورت نیاز
 • رد: به ندرت اتفاق می افتد و نشان می دهد که دستنوشته اولیه با وجود اصلاحات انجام شده کیفیت خوبی نداشته است و اولویت انتشار را کسب نکرده است

 

دستنوشته ها معمولاً به داوران برگردانده نمی شود هرچند سردبیر حق بازگرداندن آن به داوران را در صورت نیاز دارد. تصمیم نهایی از طریق ایمیل به نویسندگان اطلاع داده می شود و درصورت نیاز نامه ای حاوی توضیحات بیشتر همراه با ایمیل ارسال می گردد

 

نامه به سردبیر

گزارش های مهم در زمینه آخرین دست آوردهای علمی مرتبط با علوم توانبخشی و کنار گذاشته شدن یا بکارگیری پروتکل های جدید می تواند در قالب نامه به سردبیر در مجله منتظر گردد. در این صورت متن باید در قالب حداکثر 500 کلمه شامل حداکثر یک جدول یا نمودار و حداکثر 5 منبع تنظیم گردد. این نامه ها وارد فرآیند داوری همتایان نمی شود. سردبیر نامه را مطالعه می کند و معمولاً بلافاصله در مورد آن تصمیم می گیرد هرچند گاه در مورد آن مشورت می گیرد. هرنامه ای که در مورد مقاله ای باشد که قبلا در مجله منتشر شده است به نویسندگان مقاله هدف ارسال می شود تا به آن پاسخ دهند. نویسندگان معمولاً 7 تا 14 روز وقت دارند تا پاسخ خود را به مجله ارسال نمایند. پس از آن سردبیر

 • نامه و پاسخ آن را ویرایش می کند
 • در مورد انتشار یا عدم انتشار آنها تصمیم می گیرد
 • در صورت تمایل به انتشار، تغییرات اساسی در متن دستنوشته را به نویسندگان اطلاع می دهد.

 

بررسی دستنوشته متعلق به اعضای هیأت تحریریه مجله

کلیه دستنوشته هایی که توسط اعضای هیأت تحریریه مجله ارسال می شوند با رعایت کلیه قوانین مالی و زمانی ذکر شده برای سایر دستنوشته ها وارد فرآیند داوری همتایان خواهد شد. تیمی متشکل از 5 نفر از اعضای هیأت تحریریه در یک جلسه مخفی داوران تعیین خواهند کرد و صحت انجام فرآیندها تحت نظارت نماینده ای از هیأت تحریریه (که از نقش نویسندگی عضو هیأت تحریریه در دستنوشته بی اطلاع است) خواهد بود.

 

کل فرآیندهای سردبیری، داوری همتایان و انتشار در مجله پژوهش در علوم توانبخشی به صورت خلاصه در نمودار زیر آورده شده است.

خلاصه فرآیندهای سردبیری، داوری همتایان و انتشاردر مجله پژوهش در علوم توانبخشی