تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

مجله پژوهش در علوم توانبخشی

دانشکده علوم توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان، ایران

صندوق پستی: 164ـ81745

تلفن: 37925008ـ9831+

دورنگار: 36691663ـ9831+

پست الکترونیک: jrrs@rehab.mui.ac.ir؛     

                                       jrrseditor@gmail.com؛

                                      jrrseditor2@gmail.com؛

                                     jrrseditor3@gmail.com؛

مسیر دانشکده علوم توانبخشی 

صفحات آنلاین: Faculty Page | JRRS Google Scholar |