عدم تغییر هزینه بررسی و انتشار در سال 1402

عدم تغییر هزینه بررسی و انتشار در سال 1402

هزینه بررسی و انتشار در مجله پژوهش در علوم توانبخشی براساس بند 73 مصوبات دویست و چهل و سومین شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بدون تغییر نسبت به سال گذشته خواهد بود. برای آگاهی از نحوه محاسبه هزینه بررسی و انتشار در مجله اینجا را ببینید