اصول اخلاقی انتشار مقاله

ملاحظات اخلاقی

مجله پژوهش در علوم توانبخشی متناسب با قوانین داخلی خود و  اصول اخلاق در انتشار آثار علمی منطبق با دستورالعمل کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و معاهده تهران عمل می کند و با پیروی از دستورالعمل های کمیته اخلاق در انتشارات Committee of Publication Ethics (COPE) در برخورد با هرنوع تخلف اخلاقی در ارائه و انتشار دستنوشته ها از قوانین این کمیته تبعیت می کند. کلیه دستنوشته های ارسال شده به مجله براساس آخرین نسخه دستورالعمل یکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) منتشر شده توسط کمیته بین المللی سردبیران نشریات علوم پزشکی در سال 2007 در شهر ونکور کانادا (http: //www.icmje.org/#privacy) بررسی و در صورت امکان، منتشر می گردد. مطالعاتی که بر روی نمونه های انسانی یا حیوانی انجام شده اند باید با معاهده هلسینکی (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) همخوانی داشته باشند. برای اطلاع دقیق از جزئیات اصول اخلاق در بررسی و انتشار دستنوشته های ارسال شده به مجله به راهنمای نویسندگان مجله مراجعه نمایید.

 

با توجه به قانونی بودن چاپ یک مقاله به بیش از یک زبان، امکان چاپ ترجمه مقالات منتشر در این مجله در صورت رعایت نکات ذکر شده در راهنمای نویسندگان وجود دارد. همچنین اگر نسخه انگلیسی دستنوشته قبل از ارسال به دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشی چاپ شده باشد، در صورت رعایت مراحل ذکر شده در راهنمای نویسندگان امکان داوری و انتشار دستنوشته در این مجله وجود خواهد داشت.

 

کلیه دستنوشته هایی که توسط اعضای هیأت تحریریه مجله ارسال می شوند با رعایت کلیه قوانین مالی و زمانی ذکر شده برای سایر دستنوشته ها وارد فرآیند داوری همتایان خواهد شد. تیمی متشکل از 5 نفر از اعضای هیأت تحریریه در یک جلسه مخفی داوران تعیین خواهند کرد و صحت انجام فرآیندها تحت نظارت نماینده ای از هیأت تحریریه (که از نقش نویسندگی عضو هیأت تحریریه در دستنوشته بی اطلاع است) خواهد بود.

 

تذکر بسیار مهم: به دلیل قانون منع مداخله افراد غیر متخصص در درمان، مقالات مداخله ای تنها در صورتی قابلیت بررسی و انتشار در مجله پژوهش در علوم توانبخشی را دارند که نویسنده مسئول آنها متخصص یکی از رشته های بالینی علوم پزشکی یا پیراپزشکی باشد و منع حقوقی اقدام درمانی نداشته باشد.

دریافت فایل های مرتبط: