واژه نامه اختصاصی

پ

  • پرداخت به وسیله نویسنده (ترجمه) هزینه پرداخت شده برای ترجمه متن کامل دستنوشته