دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آبان 1389 

مقاله پژوهشی اصیل

تأثیر تمرینات هوازی بر پارامترهای بیوشیمیایی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

محمد رضا کردی؛ زهرا مطیعی؛ رامین امیرساسان؛ خداداد لطافت کار


تأثیر اضافه نمودن یک وظیفه ثانویه شناختی بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن در بیماران مبتلا به پارکینسون

زهرا توکلی؛ نادر فرهپور؛ حمیدرضا علمی؛ علی اکبر رضایی؛ مهردخت مزده


تأثیر چسب زنی استخوان پاتلا (Patellar taping) بر فعالیت الکتریکی ماهیچه‌های Vasti در افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پاتلوفمورال (PFPS) حین حرکت خمیدگی یک‌طرفه زانو

جاوید مستمند؛ دن ال بیدر؛ زویی هادسون


بررسی مقایسه‌ای تأثیر روش منیپولاسیون مایوفاشیال با فیزیوتراپی مرسوم در درمان سردرد سرویکوژنیک

عبدالکریم کریمی؛ احسان قاسمی؛ مجتبی حشمتی پور؛ سلیمه پاسبانی؛ الهه دهقانی؛ فروغ فردوسی


مقایسه تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی- تعادلی، سرعتی- تعادلی و تعادلی بر تعادل پویای مردان سالمند فعال

جبار بشیری؛ حمداله هادی؛ مهدی بشیری؛ حسین رستم‌خانی


بررسی پایایی آزمون‌های عملکردی زانو در افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی

خداداد لطافت کار؛ زهرا عبدالوهابی؛ هانیه رحمتی


اثر ویبریشن بر پیش‌گیری از کوفتگی عضلانی تأخیری در دختران فعال

مریم حکمی؛ فرزانه تقیان؛ عبدالکریم کریمی


مروری بر روش‌‌های بازآموزی حسی، به دنبال ترمیم اعصاب محیطی اندام فوقانی

رقیه حسن‌زاده؛ مجید محمودعلیلو؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ احمدرضا روفیگری