دوره و شماره: دوره 9، شماره 8، اسفند 1392 

ایندکس

ایندکس

ایندکس مجله


مقاله پژوهشی اصیل

اثر سطوح مختلف فعالیت ورزشی بر تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیر‌برتر زنان

صفحه 1177-88

محمدتقی امیری خراسانی؛ منصوره مقربی منظری


تأثیر سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی حرکت بر عملکرد

صفحه 1189-99

سید حجت زمانی ثانی؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی


تفاوت‌های الگوی حرکتی ناحیه کمری-لگنی در دو گروه از افراد کمردردی دارا و فاقد فعالیت‌های چرخشی طی آزمون فعال چرخش خارجی مفصل ران

صفحه 1200-12

میثم صادقی ثانی؛ محمدجعفر شاطرزاده یزدی؛ محمدتقی کریمی؛ احمدرضا رفیعی


مقایسه ی شدت درد،سطح ناتوانی عملکردی،پاسخ های ترس-اجتناب از حرکت و میزان فعالیت های تفریحی در دو گروه از بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی.

صفحه 1213-21

میثم صادقی ثانی؛ محمدجعفر شاطرزاده؛ محمدتقی کریمی؛ احمدرضا رفیعی؛ رضا صالحی؛ حسین نگهبان


بررسی تأثیر ورزشهای ثباتی گردن دربهبودجلوآمدگی سر در دانشجویان دختر27-20 ساله دانشگاه علوم پزشکی شیراز

صفحه 1222-31

شهره تقی زاده؛ فرحناز غفاری نژاد؛ فرحناز امامی؛ طاهره ایمانی فرد؛ سیده الهام حسینی


مقایسه نسبت قدرت عضلانی و دامنه حرکتی چرخش داخلی به خارجی مفصل شانه هندبالیست های نخبه آسیب دیده و سالم

صفحه 1232-43

ابوذر سعادتیان؛ منصور صاحب‌الزمانی؛ فریبرز محمدی پور


تأثیر فعالیت هوازی در آب و خشکی برروی بتا اندورفین پلاسما و آستانه ادراک درد ورزشکاران

صفحه 1244-53

فهیمه کمالی سروستانی؛ محبوبه رنگرزطباطبایی؛ محسن ثالثی موسوی آبادی