مقایسه زاویه سر به جلو در کارکنان مرد مبتلا به گردن درد مزمن و سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22122/jrrs.v7i2.188

چکیده

هدف: گردن درد مزمن یکی از اختلالات شایع در بین کاربران رایانه می­باشد. به نظر می­رسد که افزایش زاویه سر به جلو باعث گردن درد در کاربران رایانه می­شود. هدف از این مطالعه مقایسه میزان سر به جلو در کارکنان مرد مبتلا به گردن درد مزمن و افراد سالم کاربر رایانه دانشگاه اصفهان می­باشد.روش بررسی: جامعه آماری این تحقیق شامل 66 نفر مرد کاربر رایانه شامل 33 نفر دچار گردن درد مزمن و 33 نفر سالم می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به کاربران رایانه از پرسشنامه اطلاعات فردی محقق ساخته، برای اندازه گیری زاویه سر به جلو از گونیامتر و برای سنجش میزان درد گردن از مقایس بصری درد (VAS) استفاده شده است. . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح )05/0(P<  استفاده شد.یافته ها: میانگین زاویه سر به جلو در افراد دچار گردن درد مزمن (99/6 ± 97/26) و افراد سالم (19/6 ± 24/24) درجه بود. تفاوت معناداری در میانگین زاویه سر به جلو هر دو گروه مشاهده شد )05/0(P<. همچنین میانگین نمره شدت گردن درد در افراد مبتلا به گردن درد مزمن (34/15 ± 7/36 درصد) بود. به طوری که رابطه بین زاویه سر به جلو و میزان درد گردن معنا دار بود )05/0(P<.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که افراد مبتلا به گردن درد مزمن نسبت به افراد بدون گردن درد دارای زاویه سر به جلوی بیشتری بودند. و این مسئله ضرورت توجه به این افراد و اقدامات پیشگیری کننده، اصلاحی و درمانی را بیان می­نماید.کلید واژه ها: سر به جلو، گردن درد مزمن، کاربران رایانه.