اثر تمرینات ادراکی- حرکتی والد و کودک بر کارکردهای اجرایی دختران دارای اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی: کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22122/jrrs.v17i0.3707

چکیده

مقدمه: اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی (Attention deficit hyperactivity disorder یا ADHD)، یکی از مباحث مهم پژوهشی و از جمله اختلالات شایع کودکان در مدارس می‌باشد که با نشانه‌های پرخاشگری، بیش‌فعالی، اضطراب و کمبود توجه همراه است. با توجه به اثرات جانبی داروهایی که برای درمان این اختلال استفاده می‌شود، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تمرینات ادراکی- حرکتی والد و کودک بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ADHD انجام شد.
مواد و روش‌ها: شرکت‌کنندگان این تحقیق را 36 کودک مبتلا به ADHD با دامنه سنی  تا 10 سال به همراه مادرانشان تشکیل داد که به صورت تصادفی در دو گروه 18 نفره تمرین مادر و کودک با یکدیگر و گروه تمرین مادر و کودک جدا از یکدیگر قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان بر اساس گروه‌بندی ذکر شده، به مدت ۸ هفته و هر هفته سه جلسه 45 دقیقه‌ای، به تمرینات ادراکی- حرکتی پرداختند. قبل و بعد از مداخله، داده‌ها با استفاده از آزمون واژگان Stroop (نوع رایانه‌ای) جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از آزمون کوواریانس در سطح معنی‌داری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: افزایش میانگین نمرات پس‌آزمون هر دو گروه نشان داد که تمرینات ادراکی- حرکتی بر کارکردهای اجرایی تأثیرگذار بود. همچنین، تفاوت معنی‌داری در مقایسه بین‌گروهی تعداد خطای همخوان (006/0 = P)، تعداد خطای ناهمخوان، تعداد پاسخ صحیح همخوان، تعداد پاسخ صحیح ناهمخوان (001/0 = P)، زمان واکنش همخوان (028/0 = P)، زمان واکنش ناهمخوان (007/0 = P) و نمره تداخل (041/0 = P) مشاهده گردید و در گروه تمرینات ادراکی- حرکتی مادر و کودک با یکدیگر بهتر از گروه تمرینات مادر و کودک جدا از یکدیگر بود.
نتیجه ‎گیری: می‌توان نتیجه گرفت که تمرینات ادراکی- حرکتی، باعث افزایش کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ADHD می‌شود و تمرینات مادر و کودک با یکدیگر، می‌تواند روش مناسبی برای بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای این اختلال باشد.

کلیدواژه‌ها

 1. Skounti M, Philalithis A, Galanakis E. Variations in prevalence of attention deficit hyperactivity disorder worldwide. Eur J Pediatr 2007; 166(2): 117-23.
 2. Coghill D, Asherson P, Faraone SV, Rohde LA. The age of onset of attention-deficit hyperactivity disorder. In: de Girolamo G, McGorry PD, Sartorius N, editors. Age of onset of mental disorders: Etiopathogenetic and treatment implications. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2019. p. 217-36.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, Inc.; 2013.
 4. Barkley RA. Issues in the diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder in children. Brain Dev 2003; 25(2): 77-83.
 5. Chinawa J, Obu H. Epidemiology of attention deficit/hyperactivity disorder. In: Norvilitis JM, editor. ADHD- new directions in diagnosis and treatment. InTechOpen; 2015. p. 3-14.
 6. S J, Arumugam N, Parasher RK. Effect of physical exercises on attention, motor skill and physical fitness in children with attention deficit hyperactivity disorder: A systematic review. Atten Defic Hyperact Disord 2019; 11(2): 125-37.
 7. Yadegari N, Sayehmiri K, Zamanian Azodi M, Sayehmiri F, Modara F. The prevalence of attention deficient hyperactivity disorder among Iranian children: A meta-analysis, Iran J Psychiatry Behav Sci 2018; 12(4): e8990.
 8. Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L, Jaeschke R, Bitter I, Balazs J, et al. Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. Eur Psychiatry 2019; 56: 14-34.
 9. Cheng B, Du Y, Wen Y, Zhao Y, He A, Ding M, et al. Integrative analysis of genome-wide association study and chromosomal enhancer maps identified brain region related pathways associated with ADHD. Compr Psychiatry 2019; 88: 65-9.
 10. Kaiser ML, Schoemaker MM, Albaret JM, Geuze RH. What is the evidence of impaired motor skills and motor control among children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)? Systematic review of the literature. Res Dev Disabil 2015; 36C: 338-57.
 11. Rubia K. Cognitive neuroscience of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and Its clinical translation. Front Hum Neurosci 2018; 12: 100.
 12. Locascio G, Mahone EM, Eason SH, Cutting LE. Executive dysfunction among children with reading comprehension deficits. J Learn Disabil 2010; 43(5): 441-54.
 13. Brocki KC, Bohlin G. Executive functions in children aged 6 to 13: A dimensional and developmental study. Dev Neuropsychol 2004; 26(2): 571-93.
 14. Rapport MD, Orban SA, Kofler MJ, Friedman LM. Do programs designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. Clin Psychol Rev 2013; 33(8): 1237-52.
 15. Tye C, Bedford R, Asherson P, Ashwood KL, Azadi B, Bolton P, et al. Callous-unemotional traits moderate executive function in children with ASD and ADHD: A pilot event-related potential study. Dev Cogn Neurosci 2017; 26: 84-90.
 16. Soriano-Ferrer M, Felix-Mateo V, Begeny JC. Executive function domains among children with adhd: do they differ between parents and teachers ratings? Procedia Soc Behav Sci 2014; 132: 80-6.
 17. Willcutt EG, Doyle AE, Nigg JT, Faraone SV, Pennington BF. Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. Biol Psychiatry 2005; 57(11): 1336-46.
 18. Brown TE. Executive functions and attention deficit hyperactivity disorder: Implications of two conflicting views. Intl J Disabil Dev Educ 2006; 53(1): 35-46.
 19. Best JR, Miller PH, Jones LL. Executive functions after age 5: Changes and correlates. Dev Rev 2009; 29(3): 180-200.
 20. Hoza B, Smith AL, Shoulberg EK, Linnea KS, Dorsch TE, Blazo JA, et al. A randomized trial examining the effects of aerobic physical activity on attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in young children. J Abnorm Child Psychol 2015; 43(4): 655-67.
 21. MTA Cooperative Group. National Institute of Mental Health Multimodal Treatment Study of ADHD follow-up: 24-month outcomes of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics 2004; 113(4): 754-61.
 22. Suarez-Manzano S, Ruiz-Ariza A, Torre-Cruz M, Martinez-Lopez EJ. Acute and chronic effect of physical activity on cognition and behaviour in young people with ADHD: A systematic review of intervention studies. Res Dev Disabil 2018; 77: 12-23.
 23. Wigal SB, Emmerson N, Gehricke JG, Galassetti P. Exercise: Applications to childhood ADHD. J Atten Disord 2013; 17(4): 279-90.
 24. Shaw M, Hodgkins P, Caci H, Young S, Kahle J, Woods AG, et al. A systematic review and analysis of long-term outcomes in attention deficit hyperactivity disorder: Effects of treatment and non-treatment. BMC Med 2012; 10: 99.
 25. Bell AS. A critical review of ADHD diagnostic criteria: What to address in the DSM-V. J Atten Disord 2011; 15(1): 3-10.
 26. Piepmeier AT, Shih CH, Whedon M, Williams LM, Davis ME, Henning DA, et al. The effect of acute exercise on cognitive performance in children with and without ADHD. J Sport Health Sci J 2015; 4(1): 97-104.
 27. Chaddock-Heyman L, Erickson KI, Holtrop JL, Voss MW, Pontifex MB, Raine LB, et al. Aerobic fitness is associated with greater white matter integrity in children. Front Hum Neurosci 2014; 8: 584.
 28. Matte-Gagne C, Bernier A. Prospective relations between maternal autonomy support and child executive functioning: Investigating the mediating role of child language ability. J Exp Child Psychol 2011; 110(4): 611-25.
 29. Fernyhough, C. Getting Vygotskian about theory of mind: Mediation, dialogue, and the development of social understanding. Developmental review 2008; 28 (2): 225-62.
 30. Blair C, Raver CC, Berry DJ. Two approaches to estimating the effect of parenting on the development of executive function in early childhood. Dev Psychol 2014; 50(2): 554-65.
 31. Meschi E, Vignoles A, de coulon A. Parents basic skills and childrens cognitive outcomes. London, UK: Centre for the Economics of Education; 2008.
 32. Johnstone JA, Ramon M. Perceptual-motor activities for children: An evidence-based guide to building physical and cognitive skills. Champaign, IL: Human Kinetics; 2011.
 33. Hartanto TA, Krafft CE, Iosif AM, Schweitzer JB. A trial-by-trial analysis reveals more intense physical activity is associated with better cognitive control performance in attention-deficit/hyperactivity disorder. Child Neuropsychol 2016; 22(5): 618-26.
 34. Papadopoulos N, Stavropoulos V, McGinley J, Bellgrove M, Tonge B, Murphy A, et al. Moderating effect of motor proficiency on the relationship between ADHD symptoms and sleep problems in children with attention deficit hyperactivity disorder-combined type. Behav Sleep Med 2019; 17(5): 646-56.
 35. Conners CK, Erhardt D, Epstein JN, Parker JDA, Sitarenios G, Sparrow E. Self-ratings of ADHD symptoms in adults I: Factor structure and normative data. J Atten Disord 1999; 3(3): 141-51.
 36. Abdekhodaie Z, Tabatabaei SM, Gholizadeh M. The investigation of ADHD prevalence in kindergarten children in northeast Iran and a determination of the criterion validity of Conners' questionnaire via clinical interview. Res Dev Disabil 2012; 33(2): 357-61.
 37. Stroop JR. Studies of interference in serial verbal reactions. J Exp Psychol 1935; 18(6): 643-62.
 38. Chang YK, Liu S, Yu HH, Lee YH. Effect of acute exercise on executive function in children with attention deficit hyperactivity disorder. Arch Clin Neuropsychol 2012; 27(2): 225-37.
 39. Faro HKC, Machado DGDS, Bortolotti H, do Nascimento PHD, Moioli RC, Elsangedy HM, et al. Influence of judo experience on neuroelectric activity during a selective attention task. Front Psychol 2019; 10: 2838.
 40. Kadri A, Slimani M, Bragazzi NL, Tod D, Azaiez F. Effect of taekwondo practice on cognitive function in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Int J Environ Res Public Health 2019; 16(2).
 41. Kang KD, Choi JW, Kang SG, Han DH. Sports therapy for attention, cognitions and sociality. Int J Sports Med 2011; 32(12): 953-9.
 42. Sanudo B, Abdi E, Bernardo-Filho M, Taiar R. Aerobic exercise with superimposed virtual reality improves cognitive flexibility and selective attention in young males. Appl Sci 2020; 10: 8029.
 43. Golden CJ. Stroop Color and Word Test: A manual for clinical and experimental uses. Wood Dale, IL: Stoelting Company; 1978.
 44. Sibley BA, Etnier JL, Le Masurier GC. Effects of an acute bout of exercise on cognitive aspects of stroop performance. J Sport Exerc Psychol 2006; 28(3): 285-99.
 45. Ellemberg D, St-Louis-Deschenes M. The effect of acute physical exercise on cognitive function during development. Psychol Sport Exerc 2010; 11(2): 122-6.
 46. Ahmed M, Mohamed S. Effect of regular aerobic exercises on behavioral, cognitive and psychological response in patients with attention deficit-hyperactivity disorder. Life Sci 2011; 8(2): 366-71.
 47. Memarmoghaddam M, Torbati HT, Sohrabi M, Mashhadi A, Kashi A. Effects of a selected exercise programon executive function of children with attention deficit hyperactivity disorder. J Med Life 2016; 9(4): 373-9.
 48. Anderson J, Bolden J. The role of executive functions in depression and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptomatology [Honors Thesis Projects]. Knoxville, TN: University of Tennessee; 2018
 49. Tantillo M, Kesick CM, Hynd GW, Dishman RK. The effects of exercise on children with attention-deficit hyperactivity disorder. Med Sci Sports Exerc 2002; 34(2): 203-12.
 50. Noshpitz JD, King RA. Pathways of growth: Essentials of child psychiatry. New York, NY: Wiley; 1991.
 51. Abikoff H, Courtney ME, Szeibel PJ, Koplewicz HS. The effects of auditory stimulation on the arithmetic performance of children with ADHD and nondisabled children. J Learn Disabil 1996; 29(3): 238-46.
 52. Sadeghi F, Safavi S, Nezakatoalhosani M. Effect of perceptual- motor exercise on social growth in children with educable intellectual disability. Motor Behavior 2017; 9(28): 37-52. [In Persian].
 53. Dehghan F, Behnia F, Amiri N, Pishyareh E, Safarkhani M. The effectiveness of using perceptual-motor practices on behavioral disorder among five to eight-year-old children with attention deficit hyper activity disorder. Adv Cogn Sci 2010; 12(3): 82-96. [In Persian].
 54. Chang YS, Wu YH, Hsu CY, Tang SH, Yang LL, Su SF. Impairment of perceptual and motor abilities at the end of a night shift is greater in nurses working fast rotating shifts. Sleep Med 2011; 12(9): 866-9.
 55. Halperin JM, Healey DM. The influences of environmental enrichment, cognitive enhancement, and physical exercise on brain development: can we alter the developmental trajectory of ADHD? Neurosci Biobehav Rev 2011; 35(3): 621-34.
 56. Berwid OG, Halperin JM. Emerging support for a role of exercise in attention-deficit/hyperactivity disorder intervention planning. Curr Psychiatry Rep 2012; 14(5): 543-51.
 57. Kim YP, Kim H, Shin MS, Chang HK, Jang MH, Shin MC, et al. Age-dependence of the effect of treadmill exercise on cell proliferation in the dentate gyrus of rats. Neurosci Lett 2004; 355(1-2): 152-4.
 58. Audiffren M, Tomporowski PD, Zagrodnik J. Acute aerobic exercise and information processing: Energizing motor processes during a choice reaction time task. Acta Psychol (Amst) 2008; 129(3): 410-9.
 59. Afshari J. The effect of perceptual-motor training on attention in the children with autism spectrum disorders. Res Autism Spectr Disord 2012; 6(4): 1331-6.
 60. Breaux RP, Harvey EA. A longitudinal study of the relation between family functioning and preschool ADHD symptoms. J Clin Child Adolesc Psychol 2019; 48(5): 749-64.
 61. Cussen A, Sciberras E, Ukoumunne OC, Efron D. Relationship between symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and family functioning: A community-based study. Eur J Pediatr 2012; 171(2): 271-80.
 62. Haydicky J, Shecter C, Wiener J, Ducharme JM. Evaluation of MBCT for adolescents with ADHD and their parents: Impact on individual and family functioning. J Child Fam Stud 2015; 24(1): 76-94.
 63. Rioux C, Murray J, Castellanos-Ryan N, Seguin JR, Tremblay RE, Parent S. Moderation of parenting by inhibitory control in the prediction of the common and unique variance of hyperactivity-impulsivity and inattention. Dev Psychopathol 2020; 14(3): 909-21.
 64. Theule J, Wiener J, Tannock R, Jenkins JM. Parenting stress in families of children with ADHD: A meta-analysis. J Emot Behav Disord 2010; 21(1): 3-17.
 65. Walton F. Understanding and helping children who manifest symptoms that meet the criteria for the attention-deficit hyperactivity disorder diagnosis. J Individ Psychol 2007; 63(2): 235.
 66. Landry SH, Smith KE, Swank PR, Miller-Loncar CL. Early maternal and child influences on children's later independent cognitive and social functioning. Child Dev 2000; 71(2): 358-75.
 67. Chang M, Park B, Kim S. Parenting classes, parenting behavior, and child cognitive development in early head start: A longitudinal model. Sch Community J 2009; 19(1): 155-74.
 68. Watts RE, Pietrzak D. Adlerian “encouragement” and the therapeutic process of solution-focused brief therapy. J Couns Dev 2000; 78(4): 442-7.
 69. Kaminski JW, Valle LA, Filene JH, Boyle CL. A meta-analytic review of components associated with parent training program effectiveness. J Abnorm Child Psychol 2008; 36(4): 567-89.
 70. Matos M, Bauermeister JJ, Bernal G. Parent-child interaction therapy for Puerto Rican preschool children with ADHD and behavior problems: A pilot efficacy study. Fam Process 2009; 48(2): 232-52.