بررسی ارتباط مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به فلج مغزی 7 تا 13 ساله با افسردگی مادران: مطالعه مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی (تریتا)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22122/jrrs.v11i6.2556

چکیده

مقدمه: کودکان مبتلا به فلج مغزی در کنار مشکلات جسمی متعدد، دارای مشکلات روانی- اجتماعی همچون مشکلات رفتاری می‌باشند. داشتن کودک مبتلا به فلج مغزی خطر ایجاد افسردگی را در مادران افزایش می‌دهد. این در حالی است که مادر، مهم‌ترین نقش را در پرورش کودک ایفا می‌نماید. از این‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به فلج مغزی و میزان افسردگی مادران بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 76 کودک مبتلا به فلج مغزی 7 تا 13 ساله و مادران آن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی ارتباط مشکلات رفتاری در کودکان و سطح افسردگی مادران به ترتیب از پرسش‌نامه‌های ارزشیابی معلم Rutter و افسردگی Beck استفاده گردید. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 7/67 درصد از کودکان مبتلا به فلج مغزی دارای مشکلات رفتاری بودند و بین مشکلات رفتاری این کودکان و میزان افسردگی مادران ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (49/0 = P، 08/0- = r).نتیجه‎گیری: از نتایج پژوهش حاضر چنین نتیجه‌گیری می‌شود که مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به فلج مغزی نمی‌تواند عاملی برای ایجاد افسردگی در مادران تلقی گردد. 

کلیدواژه‌ها