دوره و شماره: دوره 14، شماره 6، بهمن 1398 

مقاله مروری

کاربرد روش Schroth در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان: یک مطالعه مروری روایی

صفحه 375-381

جاوید مستمند؛ فرناز جوکار


مقاله پژوهشی اصیل

تأثیر شش هفته تمرینات شناختی عملکردی بر شاخص‌های شناختی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 318-324

نوراله جاودانه؛ امیر لطافت‌کار؛ صدرالدین شجاع‌الدین؛ ملیحه حدادنژاد


بررسی اثر اسپلینت شبانه Strassburg بر شدت درد پاشنه و کیفیت زندگی افراد مبتلا به ضایعه التهاب نیام کف پایی

صفحه 325-331

طهمورث طهماسبی؛ سعیده محمدی


روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری در بیماریهای مزمن

صفحه 332-337

نسرین مسائلی؛ رضا باقریان؛ غلامرضا خیرآبادی؛ آناهیتا خدری؛ بهزاد محکی


روان‌سنجی نسخه فارسی چک‌لیست ارزیابی مهارت‌های حرکتی برای کودکان 6 و 7 ساله

صفحه 338-350

مهسا اعلایی؛ رخساره بادامی


تعیین پایایی و روایی هم‌زمان دستگاه صفحه نیروسنج دانش‌سالار ایرانیان با دستگاه صفحه نیروسنج Kistler در سنجش تعادل ایستای مردان و زنان ورزشکار: مطالعه توصیفی- زمینه‌یابی

صفحه 351-357

سارا علی‌جانی؛ زهره مشکاتی؛ ابراهیم صادقی دمنه


بررسی تأثیر یادگیری پنهان و آشکار هماهنگی دودستی بر رفتارهای ناتوان‌کننده اوتیسم

صفحه 358-365

بنیامین قلیچ‌پور؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ راضیه جرجانی


تأثیر تمرینات اصلاحی سیستماتیک بر حس عمقی مچ پا در افراد مبتلا به سندرم انحراف پرونیشن منعطف: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

صفحه 366-374

علی گلچینی؛ نادر رهنما