Title:Reliabilityof the Katz Indexin Iranian people with acute stroke

Document Type : Original Articles

Authors

1 MSc of Occupational Therapy, School of rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Candidate of PhD Occupational Therapy, School of rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Candidate of PhD Neuroscience, School of rehabilitation, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

10.22122/jrrs.v9i5.1058

Abstract

مقدمه: سکته مغزی یکی از عمده‌ترین بیماری‌هایی است که منجر به افزایش شمار افراد مبتلا به نقایص حسی- حرکتی و فقدان عملکرد می‌گردد که به دنبال آن درمان‌های توانبخشی برای بهبود بیمار ضرورت پیدا می‌کند. از مهم‌ترین اهداف توانبخشی، ارزیابی عملکرد روزمره زندگی فرد می‌باشد.هدف این مطالعه بررسی پایایی آزمون– بازآزمون نسخه فارسی مقیاس فعالیت‌های روزمره زندگی کَتزدر افراد سکته مغزی حاد ایرانی می‌باشد. مواد و روش‌ها: نسخه فارسی شاخص کَتز روی 60 مراجع سکته مغزی حاد، توسط کارشناس کاردرمانی اجرا شد. ارزیابی آزمون­گر طی دو مرتبه و به فاصله چهارده روز(دو هفته) صورت گرفت. پایایی توسط همخوانی درونی(ضریب آلفای کرونباخ) و آزمون– بازآزمون(ضریب همبستگیICC, MDC, SEMو Kappa) محاسبه و تعیین شد. یافته‌ها: همخوانی مقیاس ثابت کرد که ضریب آلفای کرونباخ (787/0) در مرحله اول و (783/0) در مرحله دوم ارزیابی شاخص کَتز قابل قبول می‌باشد. ضریب همبستگی ICC در آزمون- بازآزمون برای نمره کل شاخص کَتز 811/0 سنجیده شد که از پایایی بسیار مطلوب برخوردار است ولی  SEMبا 68%  اطمینان بیشتر از 10% بالاترین نمره ممکن برای شاخص کَتز بود (مقادیر کمتر از 10% قابل قبول می‌باشد) و همچنین در بررسی میزان توافق آزمون- بازآزمون در اکثر آیتم‌ها، سطح توافق متوسط تا خوبی مشاهده شد.MDC نشان داد که به ازای 337/2 کمترین تغییر در شاخص کَتز به دست می‌آید. نتیجه‌گیری: نتایج پیشنهاد می‌کند که نسخه فارسی شاخص کَتز اجرا شده برای افراد سکته مغزی حاد ایرانی یک وسیله ارزیابی پایا می‌باشد. کلید واژه‌ها: سکته مغزی، فعالیت‌های روزمره زندگی، شاخص کَتز