مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و آموزش شفقت به خود بر استرس‌ تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دارای عملکرد تحصیلی پایین: پژوهش نیمه تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 PhD Student, Department of Psychology, School of Humanities, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.48305/jrrs.2023.41780.1042

چکیده

مقدمه: شواهد نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ناکامی‌های فراگیران، ریشه در استرس دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و شفقت به خود بر استرس تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دارای عملکرد تحصیلی پایین انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه شاهد بود. آزمودنی‌ها شامل 90 نفر از دانش‌آموزان دارای عملکرد تحصیلی پایین پایه یازدهم دبیرستان‌های پسرانه تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 بود که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در هر یک از گروه‌های آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه اول یک دوره 10 جلسه‌ای آموزش راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و گروه دوم یک دوره 10 جلسه‌ای آموزش شفقت به خود را دریافت نمود. گروه سوم (شاهد) نیز هم‌زمان به برنامه‌های عادی کلاسی خود ادامه داد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه استرس تحصیلی Kohn و Frazer بود. داده‌ها با استفاده از آزمون ANCOVA در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج آزمون ANCOVA تک متغیره نشان داد که راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و شفقت به خود، تأثیر متفاوتی بر استرس تحصیلی داشت (05/0 > P، 31/50 = F) و آموزش شفقت به خود در کاهش استرس تحصیلی اثربخش‌تر بود.
نتیجه‎گیری: اثربخشی شفقت به خود نسبت به روش راهبردهای خودتنظیمی انگیزش در کنترل منابع استرس تحصیلی، امری بدیهی به شمار می‌آید. بنابراین، می‌توان با انجام شفقت به خود، در عمل از تأثیرات منفی عوامل استرس‌زا کاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Kord B, Babakhani A. The role of self-compassion and mindfulness in predicting the female students' academic stress. Journal of Educational Psychology Studies 2016; 13(24): 109-26. [In Persian].
 2. Nikanjam R, Barati M, Bashirian S, Babamiri M, Fattahi A, Soltanian A. Student-life stress level and its related factors among medical students of Hamadan University of Medical Sciences in 2015. J Educ Community Health 2016; 2(4): 57-64.
 3. Selye H. Stress and disease. Science 1955; 122(3171): 625-31.
 4. Akgun S, Ciarrochi J. Learned resourcefulness moderates the relationship between academic stress and academic performance. J Educ Psychol 2003; 23(3): 287-94.
 5. Eremsoy E, Celimli S, Gencoz T. Students under academic stress in a Turkish university: Variables associated with symptoms of depression and anxiety. Curr Psychol 2005; 24(2): 123-33.
 6. Habibi M. The effect of cognitive-behavioral stress management on decreasing academic expectation stress of parents: A case of first grade high school students. Journal of School Psychology 2015; 4(2): 22-38. [In Persian].
 7. Struthers CW, Perry RP, Menec VH. An examination of the relationship among academic stress, coping, motivation, and performance in college. Res High Educ 2000; 41(5): 581-92.
 8. Neff KD, Kirkpatrick KL, Rude SS. Self-compassion and adaptive psychological functioning. J Res Pers 2007; 41(1): 139-54.
 9. Boersma K, Hakanson A, Salomonsson E, Johansson I. Compassion focused therapy to counteract shame, self-criticism and isolation. A replicated single case experimental study for individuals with social anxiety. J Contemp Psychother 2015; 45(2): 89-98.
 10. Noorbala F, Borjali A, Noorbala AA. The interaction effect between "Self-Compassion" and "Rumination" of depressed patients in "Compassion Focused Therapy". Daneshvar Med 2013; 20(104): 77-84. [In Persian].
 11. Gilbert P, Procter S. Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. Clin Psychol Psychother 2006; 13(6): 353-79.
 12. PourHossein Molayusefi S, Hosseini Nasab D, Panah Ali A. Effectiveness comparison of teaching self-regulatory strategies of motivation and communication skills on the academic self-efficacy of Tabriz Talented Students. J Rehab Med 2020; 9(2): 25-32.
 13. Pourhossein Molayusefi S, Hosseini Nasab D, Panahali A. Effectiveness of teaching the self-regulatory strategies of motivation and communication skills on the academic stress of Tabriz Talented Students. J Rehab Med 2019; 7(4): 21-9. [In Persian].
 14. Bandura A. Social cognitive theory: An agentic perspective. Annu Rev Psychol 2001; 52(1): 1-26.
 15. Pintrich PR. A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educ Psychol Rev 2004; 16(4): 385-407.
 16. Schunk DH. Self-efficacy and achievement behaviors. Educ Psychol Rev 1989; 1(3): 173-208.
 17. Kerlinger FN. Foundations of behavioral research. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston; 1986.
 18. Kohn JP, Frazer GH. An academic stress scale: Identification and rated importance of academic stressors. Psychological Reports 1986; 59(2, Pt 1): 415-26.
 19. Davidson K. Validation of academic stress scale. J Ed Psych 2009; 19: 191-203.
 20. Zareei P, Sadipoor S, Delavar A, Khoshnevisan Z. Comparison of the effectiveness of mindfulness training and help seeking method on reduce student's academic stress. Journal of Modern Psychological Researches 2016; 11(43): 105-24. [In Persian].
 21. Abooei A, Barzegar bafrooee K, Rahimi M. The effectiveness of self-compassion training on emotion regulation of female students with specific learning disorder. Journal of Educational Psychology Studies 2021; 18(43): 121-01. [In Persian].
 22. Bahadorikhosroshahi J, Habibikaleybar R, Farid A. The effect of education on health-promoting with academic stress, life skills and risky behaviors among students. Educ Strategy Med Sci 2017; 10(1): 64-73. [In Persian].
 23. Thampson S. Psychological index of academic self-efficacy scale. J Instruct Edu Res 2007; 7: 81-99.
 24. Mohammadi Darvish Baqal N, Hatami H, Asadzadeh H, Ahadi H. A study of the effect of teaching (Cognitive and metacognitive) Self-Regulation Strategies on High School Students' Motivational Beliefs (Educational motivation, self-efficacy, test anxiety). Educational Psychology 2013; 9(27): 50-64. [In Persian].
 25. Berkman D. Validity relaiblity of academic stress scale. J Edu Psych 2002; 91: 189-796.
 26. Hayes SC, Strosahl K, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York, NY: Guilford Press; 1999.
 27. Lakes KD, Hoyt WT. Promoting self-regulation through school-based martial arts training. J Appl Dev Psychol 2004; 25(3): 283-302.
 28. Esmaeili L, amiri s, Reza Abedi M, Molavi H. The effect of acceptance and commitment therapy focused on self-compassion on social anxiety of adolescent girls. Clinical Psychology Studies 2018; 8(30): 117-37. [In Persian].
 29. Mantelou A, Karakasidou E. The effectiveness of a brief self-compassion intervention program on self-compassion, positive and negative affect and life satisfaction. Psychology 2017; 8(4): 590-610.
 30. Perez-Blasco J, Sales A, Melendez JC, Mayordomo T. The effects of mindfulness and self-compassion on improving the capacity to adapt to stress situations in elderly people living in the community. Clin Gerontol 2016; 39(2): 90-103.
 31. Yarnell L, Stafford R, Neff K, Reilly E, Knox M, Mullarkey M. Meta-analysis of gender differences in self-compassion. Self Identity 2015; 14(5): 1-22.
 32. Sheivandi K, Naeimi E, Farshad Mr. The structural model of self-compassion and psychological well-being, self-esteem and body image among female students of Shiraz University with mediator. Clinical Psychology Studies 2016; 6(24): 115-33. [In Persian].
 33. Aydin Sunbul Z, Yerin Guneri O. The relationship between mindfulness and resilience: The mediating role of self compassion and emotion regulation in a sample of underprivileged Turkish adolescents. Pers Individ Dif 2019; 139: 337-42.
 34. Baker DA, Caswell HL, Eccles FJR. Self-compassion and depression, anxiety, and resilience in adults with epilepsy. Epilepsy Behav 2019; 90: 154-61.
 35. Homan K. Self-compassion and psychological well-being in older adults. J Adult Dev 2016; 23(2): 111-9.
 36. Yang Y, Zhang M, Kou Y. Self-compassion and life satisfaction: The mediating role of hope. Pers Individ Dif 2016; 98: 91-5.

37. Svendsen JL, Kvernenes KV, Wiker AS, Dundas I. Mechanisms of mindfulness: Rumination and self-compassion. Nordic Psychol 2017; 69(2): 71-82.

دوره 18، شماره 1
1401
صفحه 104-111
 • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1402