اختلالات گفتار در سندرم داون: مطالعه مروری روایی مختصر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

MSc, Student Research Committee AND Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

10.48305/jrrs.2023.41658.1031

چکیده

مقدمه: اغلب افراد دارای سندرم داون وضوح گفتار ضعیفی دارند؛ چیزی که ممکن است با افزایش سن ناپدید نشود و بر خلاف آن، رشد واجی یکنواخت و آهسته‌تری پیدا کند. بنابراین، به گفتاردرمانی نیاز دارد. اطلاعات متنوعی در زمینه تولید گفتار افراد دارای سندرم داون و اختلالات آن وجود دارد. در پژوهش مروری حاضر، بعضی از عناصر تولید گفتار در این افراد از جمله آپراکسی کلامی مورد بررسی قرار گرفت. عناصری که ممکن است در درک شنونده مداخله کنند و وضوح گفتار فرد را کاهش دهند. در نهایت، چند راهکار کلی جهت بهبود گفتار این افراد ارایه گردید.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری، با استفاده از کلید واژه‌های «Down syndrome، Speech intelligibility، Verbal apraxia، Intervention or treatment or rehabilitation»، به جستجوی مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی Google Scholar و ScienceDirect طی سال‌های بین 2000 تا 2022 پرداخته شد.
یافته‌ها: از 193 مقاله اصیل یافت شده، 13 مقاله به توصیف ویژگی‌های گفتاری افراد دارای سندرم داون و فقط 1 مقاله به درمان آپراکسی پرداخته بود.
نتیجه‎گیری: مرور متون، اطلاعات متنوعی را در خصوص ویژگی‌های گفتاری افراد دارای سندرم داون فراهم نمود. با وجود این که طبقات علت‌شناسی ممکن است به طور مستقیم کمکی به اقدامات بالینی نکند، اما آگاهی از نقاط قوت و ضعف در نیم‌رخ افراد دارای سندرم داون به همراه یک تشخیص تخصصی، شاید به درمانگر کمک کند تا بر اقدامات دقیق ارزیابی و درمان تمرکز نماید. مرور متون نشان داد که مطالعات انجام شده بیشتر جنبه توصیفی از اختلالات گفتاری در افراد دارای سندرم داون دارد. بنابراین، به تحقیقات مداخله‌ای بیشتری جهت یافتن مؤثرترین روش‌های درمانی برای بهبود وضوح گفتار افراد دارای سندرم داون به ویژه درمان آپراکسی کلامی آن‌ها نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Bray M. Speech production in people with Down syndrome [Online]. [cited 2008 July]; Available from: URL: https://library.down-syndrome.org/en-gb/research-practice/online/2008/speech-production-people-down-syndrome/.
 2. Valizadeh A, Fatehi F, Yavari A, Dalvand H, Molai N, Faraji F, et al. Speech intelligibility in Persian children with down syndrome. Iran Rehabil J 2015; 13(4): 80-4.
 3. Roberts J, Long SH, Malkin C, Barnes E, Skinner M, Hennon EA, et al. A comparison of phonological skills of boys with fragile X syndrome and Down syndrome. J Speech Lang Hear Res 2005; 48(5): 980-95.
 4. Dodd B, Thompson L. Speech disorder in children with Down's syndrome. J Intellect Disabil Res 2001; 45(Pt 4): 308-16.
 5. Stoel-Gammon C. Down syndrome phonology: Developmental patterns and intervention strategies. Downs Syndr Res Pract 2001; 7(3): 93-100.
 6. Folden M. Down syndrome and childhood apraxia of speech: Matching a unique psycholinguistic profile to an effective treatment program [MSc Thesis]. Montréal, Canada: McGill University; 2016.
 7. Cleland J, Wood S, Hardcastle W, Wishart J, Timmins C. Relationship between speech, oromotor, language and cognitive abilities in children with Down's syndrome. Int J Lang Commun Disord 2010; 45(1): 83-95.
 8. Pettinato Ml, Verhoeven J. Production and perception of word stress in children and adolescents with Down syndrome. [Online]. [cited 2009 Sep]; Available from: URL: https://library.down-syndrome.org/en-gb/research-practice/online/2009/production-perception-word-stress-adolescents-down-syndrome
 9. Van BJ. Articulation in Down's syndrome adolescents and adults. Eur J Disord Commun 1996; 31(4): 415-44.
 10. Wild A, Vorperian HK, Kent RD, Austin D, Reinicke E. Speech intelligibility in Down syndrome: A developmental perspective [Poster]. ASHA Convention 2015; 2015 Nov 12; Denver, CO, USA.
 11. Kumin L, Von Hagel KC, Bahr DC. An effective oral motor intervention protocol for infants and toddlers with low muscle tone. Infant-Toddler Intervention 2001; 11(3-4): 181-200.
 12. Matthews-Brzozowska T, Cudzilo D, Walasz J, Kawala B. Rehabilitation of the orofacial complex by means of a stimulating plate in children with Down syndrome. Adv Clin Exp Med 2015; 24(2): 301-5.
 13. Martin GE, Klusek J, Estigarribia B, Roberts JE. Language characteristics of individuals with Down syndrome. Top Lang Disord 2009; 29(2): 112-32.
 14. Lanter E, Russell SD, Kuriakose A, Blevins KE. Incorporating AAC and general instructional strategies in requesting interventions: A case study in Down syndrome. Commun Disord Q 2015; 38(1): 52-63.
 15. Kumin L. Speech intelligibility and childhood verbal apraxia in children with Down syndrome. Downs Syndr Res Pract 2006; 10(1): 10-22.
 16. Kent RD, Vorperian HK. Speech impairment in Down syndrome: A review. J Speech Lang Hear Res 2013; 56(1): 178-210.
 17. Rupela V, Velleman SL, Andrianopoulos MV. Motor speech skills in children with Down syndrome: A descriptive study. Int J Speech Lang Pathol 2016; 18(5): 483-92.
 18. Hodson BW. Identifying phonological patterns and projecting remediation cycles: Expediting intelligibility gains of a 7 year old Australian child. Advances in Speech Language Pathology 2006; 8(3): 257-64.
 19. Wild A, Vorperian HK, Kent RD, Bolt DM, Austin D. Single-word speech intelligibility in children and adults with Down syndrome. Am J Speech Lang Pathol 2018; 27(1): 222-36.
 20. Wilson EM, Abbeduto L, Camarata SM, Shriberg LD. Speech and motor speech disorders and intelligibility in adolescents with Down syndrome. Clin Linguist Phon 2019; 33(8): 790-814.

Coppens-Hofman MC, Maassen BAM, Van Schrojenstein Lantman-De Valk HM J, Snik AFM. Speech difficulties and poor speech intelligibility in adults with Down syndrome: A review of the literature. J Hear Sci 2012; 2(1): 9-16.

دوره 18، شماره 1
1401
صفحه 100-104
 • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1402