Comparison of auditory middle latency responses in Azari -Persian bilinguals and Persian monolingual

Document Type : Original Articles

Authors

1 MSc, Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation, Tehran University Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Lecturer, departmentof Audiology, Faculty of rehabilitation,Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, department of Audiology, Faculty of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Associate Professor, department of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences,Tehran,Iran

5 MSc, Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation, Tehran university Medical Sciences, Tehran, iran.

10.22122/jrrs.v9i5.1145

Abstract

مقدمه : افراد دوزبانه مجبور به کنترل تداخل دوزبان‌ هستند تا از استفاده‌ی غیرعمدی از زبان غیر هدف جلوگیری کنند. در سطح زیرقشری، هسته‌های قاعده‌ای و تالاموس در کنترل دو زبان در دوزبانه نقش دارند. از آن‌جا که مولدهای پاسخ‌های میان‌رس شنوایی ((AMLRs نیز در مسیرهای تالاموسی- قشری قرار دارند. هدف این مطالعه مقایسه پاسخ‌های میان‌رس شنوایی افراد دو زبانه زودهنگام آذری _ فارسی با افراد تک زبانه فارسی می‌باشد.   مواد و روش‌ها :این مطالعه مقطعی مقایسه‌ای روی 37 فرد دوزبانه زودهنگام آذری _ فارسی با میانگین سنی77/21 سال و 37 فرد تک زبانه فارسی با میانگین سنی02/22 سال در دو جنس انجام شد. آزمون  AMLRsدر دو گروه با محرک کلیک ثبت شد و دامنه و زمان نهفتگی امواج در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین میزان همبستگی استفاده از زبان آذری با اجزا پاسخ‌های میان‌رس شنوایی در افراد دو زبانه بررسی شد. یافته‌ها: میانگین دامنه Na-Pa با محرک کلیک در گوش راست گروه دوزبانه بیشتر از گروه تک زبانه می‌باشد (04/0=P). میانگین دامنه Pa-Nb درگوش راست (01/0=P) و چپ (03/0=P) گروه دو زبانه بیشتر از گروه تک‌زبانه بود. همچنین بین میزان استفاده از زبان آذری و دامنه Na-Pa (01/0=P) (427/0=r) و  Pa-Nb(04/0=P) (348/0=r) در افراد دو زبانه همبستگی مشاهده شد.نتیجه‌گیری: پتانسیل‏های برانگیخته میان‏رس شنوایی در بزرگسالان از ثبات مطلوبی برخوردار است .از آنجائی که این مطالعه بهبودی را در دامنه AMLRs در افراد دو زبانه که سطح مهارت بالایی در هر دو زبان دارند و به طور متداول در زندگی روزمره از هر دو زبان استفاده می‌کنند را نسبت به تک زبانه‌ها نشان داد، در نظر گرفتن این مورد در آزمون پاسخ‌های میان‌رس شنوایی توصیه می‌شود.کلیدواژه‌ها: دوزبانگی- تالاموکورتیکال- پاسخ‌های برانگیخته میان‌رس شنوایی،کلیک، زمان نهفتگی، دامنه

  • Receive Date: 10 June 2013
  • Revise Date: 15 April 2024
  • Accept Date: 22 May 2022