دوره 10، شماره 3: 1393

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصيل

تاثیر فوری کفی کفش بر مولفه¬های فرکانسی نیروی عکس العمل زمین در فاز اتکاء دویدن شماره صفحه: 359-371
فرشته حبيبي تيرتاشي, منصور اسلامي
چکیده (236 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML
بررسي روایی آزمون ارزیابی عملکردی مهارت های خود مراقبتی در بررسی خود مراقبتی بيماران مولتیپل اسکلروزیس بزرگسال مراجعه كننده به بخش‌هاي توانبخشي شهر تهران شماره صفحه: 372-381
حميدرضا آزادي, علي طهماسبي
چکیده (364 مشاهده)     |     متن کامل PDF (141 دریافت)     |     XML
مطالعه تاثیر تصحیح پروناسیون بیش از حد مفصل ساب تالار با استفاده از روش Taping قوس داخلی پا بر راستا و درد زانو شماره صفحه: 382-392
فرزانه يزداني, محسن رازقي, سمانه ابراهيمي, شهره تقي زاده
چکیده (198 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML
عناصر درونی و عوامل بیرونی موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان فیزیوتراپی: مطالعه کیفی شماره صفحه: 393-407
سيد محمدرضا دست غيبي, محمد کمالي, مهدي دادگو, علي چابک
چکیده (222 مشاهده)     |     متن کامل PDF (97 دریافت)     |     XML
بررسي تاثير استفاده از فعاليت هدفمند باغباني بر کیفیت زندگی دانشجويان با درجه افسردگی متوسط تا عمیق ساكن در خوابگاه گلستان دختران دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز شماره صفحه: 408-419
سحر قنبري, سيده فرزانه جعفري, حميده ابافت, ناهيد باقري, سمانه نعمت اللهي
چکیده (176 مشاهده)     |     متن کامل PDF (114 دریافت)     |     XML
بررسی تاثیر حداکثر اکسیژن مصرفی بر شاخص¬های پويايي اكسيژن دوره ريكاوري پس از فعاليت بيشينه پیوسته در زنان بسکتبالیست شماره صفحه: 420-431
الهام شهاب پور, امير لطافت کار, مريم مزيدي, علي هاشمي
چکیده (204 مشاهده)     |     متن کامل PDF (406 دریافت)     |     XML
ارتباط قدرت مرکزی بدن با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران مرد اسکی اسنوبرد شماره صفحه: 432-443
سيده ثمين رضوي, علي اصغر نورسته, مريم بان پروري
چکیده (266 مشاهده)     |     متن کامل PDF (498 دریافت)     |     XML
ارزیابی تأثیر تمرین حفظ تعادل بر روی بهبود پایداری بیماران مولتيپل‌اسكلروزيس با استفاده تحلیل غیرخطی سمپل‌انتروپی شماره صفحه: 444-458
سينا ساري اصلاني, محمودرضا آذغاني, بينا افتخارسادات
چکیده (175 مشاهده)     |     متن کامل PDF (219 دریافت)     |     XML
مقایسه اختلاف طول اندام تحتانی و استقامت عضله مربع کمری در زنان مبتلا به کمر درد مزمن و زنان سالم شماره صفحه: 459-466
کتايون رضائي, شهره تقي زاده
چکیده (473 مشاهده)     |     متن کامل PDF (103 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

سرگیجه در سالمندان شماره صفحه: 467-479
مهسا بخيت, مهدي اکبري, مريم دلفي
چکیده (182 مشاهده)     |     متن کامل PDF (438 دریافت)     |     XML