نشریه پژوهش در علوم توانبخشی، مجله علمی ـ پژوهشی وابسته به دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این نشریه در قالب انتشار پیوسته تمام الکترونیک (Online) فارسی ـ انگلیسی در برگیرنده مقالات مرتبط با شاخه های علوم توانبخشی است. این مقالات باید به درک بهتر مکانیسم بروز، پاتوژنز، روند پیشرفت و پیش آگهی مشکلات سیستم های عصبی ـ عضلانی ـ اسکلتی کمک نمایند و یا در ارتباط با دست آوردهای جدید ارزیابی، تشخیص و درمان و روش های توانبخشی می باشد.

مقاله پژوهشی اصیل

تغییرات دامنه حرکتی مفصل ران حین اجرای ضربه پا به دنبال تمرینات ترکیبی در تکواندوکاران مرد نخبه ایرانی: مطالعه نیمه تجربی

صفحه 169-179

ندا بروشک؛ حسین راشدی؛ محمدرضا باتوانی؛ حسن آشنا


تأثیر شش هفته پروتکل ترکیبی ماساژ تایلندی و ورزش‌های ثبات مرکزی بر درد، ناتوانی عملکردی و استقامت ناحیه مرکزی مردان دارای اختلال مفصل ساکروایلیاک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

محمدسعید مختاری؛ غلامعلی قاسمی


تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر بی‌اختیاری ادرار و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی‌اختیاری ادراری: یک مطالعه نیمه تجربی

bahareh mahjourian؛ غلامعلی قاسمی


مقایسه اثر تمرینات بینایی، تعادلی و ترکیبی بر عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز

محبوبه حسینی سربازی؛ رخساره بادامی؛ زهره مشکاتی؛ محمدعلی طبیبی


بررسی اثر کمربند بر الکترومایوگرافی عضلات زنان با لوردوز افزایش یافته در حرکات اسکات و ددلیفت

صالحه باقری؛ فریده باباخانی؛ رامین بلوچی


تاثیر رویکرد کنترل حرکتی با و بدون ویبریشن کل بدن بر درد و تعادل ایستا و پویا پرستاران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی راضیه کریمی - سید صدرالدین شجاع الدین - رغد معمار

راضیه کریمی؛ رغد معمار


صاحب امتیاز

رئیس سردبیر دبیر اجرایی ارشد ویراستار ادبی نشریه
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان