مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

اوريادي زنجاني, محمدمجيد, دكتري، گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
ايرج, فريبا, کارشناس تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي, فرزاد, دانشيار، گروه گوش و حلق و بيني، دانشگاه علوم پزشکي تهران
ايزدي, فرزاد, فلوشيپ حنجره، استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران (ایران)
ايزدي نجف آبادي, سارا, مربي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي نجف آبادي, سارا, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي نجف آبادي, سارا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي نجف‌آبادي, سارا, دانشجوي کارشناسي ارشد کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
ايماني فرد, طاهره, کارشناس فيزيوتراپي
اکبر فهيمي, نازيلا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
اکبر فهيمي, نازيلا, دانشجوي دكتراي تخصصي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اکبرزاده باغبان, عليرضا, دانشيار، گروه آمار زيستی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ایران
اکبرزاده باغبان, علیرضا, استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده.توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
اکبرفهيمي, نازيلا, دانشجوي دکتراي کاردرماني، عضو گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
اکبرفهيمي, نازيلا, دانشجوي دکتري تخصصي کاردرماني، عضو گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
اکبري, الهه, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتاردرماني ، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران
اکبري, مهدي, عضو هيات علمي گروه شنوايي شناسي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
اکبری, مسلم, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
ایران دوست, خدیجه, دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

ب

بابائی, مسعود, دانشجوی دکتری، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
باباخاني, فريده, استاديار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
بابايي, مجتبي, کارشناس، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بابايي, مسعود, کارشناس ارشد کاردرماني، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
باران زهي, طلعت, كارشناس گفتار درماني
باريک رو, علي, کارشناس ارشد، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

201 - 225 (2290)    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>