مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کاظم نژاد, انوشيروان, استاد، گروه آمار حياتي،دانشکده علوم پزشکي،دانشگاه تربيت مدرس،تهران،ايران
کاظم نژاد, انوشيروان, استاد، آمار زيستي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
کاظم نژاد, انوشيروان, استاد، گروه آمار حياتي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
کاظمي, علي اصغر, کارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
کاظمي, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
کاظمي, يلدا, کارشناسي ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کاظمي, يلدا, دکتري و استاديار، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
کاظمي, يلدا, استاديار، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کاظمي, يلدا, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (ایران)
کاظمي, يلدا, مربي، گروه گفتار درماني، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کاظمي, يلدا, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کاظمي, يلدا, استاديار، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کاظمی, معصومه, دکتری تخصصی علوم اعصاب، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله، تهران، ایران
کاظمی, یلدا, استادیار، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
کاظمینی, فرزانه, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
کالاگان, مایکل, استاد، گروه تخصص‌های بهداشتی، دانشگاه متروپولیتن و متخصص فیزیوتراپی بالینی، درمانگاه سلطنتی منچستر و مربی افتخاری، دانشگاه منچستر و مربی افتخاری دانشگاه سالفورد، منچستر، انگلستان
کامياب, مجتبي, استاديار، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
کامياب, مجتبي, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
کامیاب, مجتبی, استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
کاوسي پور, سميه, كارشناس ارشد كاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توان‌بخشي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
کاووسي پور, سميه, کارشناس ارشد کاردرماني جسماني، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
کاووسي‌پور, سميه, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، عضو هيئت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز
کاوياني, اکرم, دانشجوي کارشناسي ارشد رفتار حرکتي دانشگاه شهيد بهشتي
کاوياني, اکرم, دانشجوي دکتري، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
کاوياني, مريم, دانشجوي کارشناسي ارشد رفتار حرکتي دانشگاه شهيد بهشتي
کاوياني بروجني, مهسا, مرکز تحقيقات اسکلتي-عضلاني,دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
کاوياني بروجني, مهسا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتز و پروتز، مركز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کاوياني بروجني, مهسا, دانشجوي کارشناسي ارشد،گروه ارتز و پروتز، مركز تحقيقات اسکلتي-عضلاني، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کربلايي نوري, اشرف, دانشجوي دکترا، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
کربلايي نوري, اشرف, کارشناس ارشد کاردرماني روان، عضو هيأت علمي گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران (ایران)
کردونی, مرضیه, مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی- عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
کردي, محمد رضا, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران.
کردی, محمد رضا, دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
کردی, محمد رضا, دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
کرمي, سجاد, کارشناسي ارشد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران، تهران، ايران
کرمي, مهدي, کارشناس ارشد روان‌شناسي کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، کارشناس مرکز آموزش و توان‌بخشي مشکلات ويژه يادگيري، ديواندره، ايران
کرمیانی, فرشته, دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
کريملو, مسعود, دكتراي تخصصي آمار زيستي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
کريملو, مسعود, گروه آمار حياتي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
کريملو, مسعود, استاديار، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
کريملو, مسعود, استاديار، گروه آمار حياتي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
کريمي, الهام, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه كاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
کريمي, الهام, كارشناس ارشد، گروه كاردرماني،دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،تهران،ايران (ایران)
کريمي, حميد, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, حميد, گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, دكتر عبدالکريم, استاديار گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
کريمي, عبدالکريم, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, عبدالکريم, استاديار دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
کريمي, عبدالکريم, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي- عضلاني و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, عبدالکريم, استاديار دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, عبدالکريم, دکتري فيزيوتراپي، استاديار دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (ایران)
کريمي, عبدالکريم, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, عبدالکريم, عضو هيأت علمي، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
کريمي, عبدالکريم, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, عبدالکريم, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, عبدالکريم, استاديار تخصصي فيزيوتراپي دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان. (ایران)
کريمي, عبدالکريم, استاديار فيزيوتراپي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
کريمي, عبدالکريم, دکتراي تخصصي فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،اصفهان،ايران (ایران)
کريمي, عبدالکريم, استاديار، گروه توان‌بخشي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمد تقي, استاديار، گروه ارتز و پروتز، مركز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمد تقي, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمد تقي, استاديار، گروه ارتوز و پروتز، مرکزتحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمد تقي, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه ارتز و پروتز، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمد تقي, دکتراي ارتوپدي فني، استاديار، گروه ارتوپدي فني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي، اصفهان
کريمي, محمد تقي, مرکز تحقيقات اسکلتي عضلاني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان Musculoskeletal research center of University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (ایران)
کريمي, محمد تقي, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
کريمي, محمد تقي, دکتراي اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمد تقي, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه ارتز و پروتز، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمد تقي, استاديار، گروه ارتوز و پروتز، مرکز تحقيقات عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمد تقي, دکتراي ارتزو پروتز، مرکز تحقيقات ماسکلواسکلتال، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمدتقي, دانشگاه علوم پزشکي اصقهان- دانشکده علوم توانبخشي- گروه اعضاي مصنوعي
کريمي, محمدتقي, دکتراي اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمدتقي, دانشيار، مرکز تحقيقات اسکلتي و عضلاني، گروه اورتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, محمدتقي, استاديار دانشکده توان‌بخشي، گروه ارتز و پروتز، مركز تحقيقات اسکلتي - عضلاني ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
کريمي, محمدتقي, دكتراي تخصصي بيومكانيك، استادياردانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کريمي, نورالدين, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
کريمي, نورالدين, دانشجوي سال آخر دکتراي فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي، تهران، ايران (ایران)
کريمي زاده اردکاني, محمد, کارشناس ارشد، گروه طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
کريمي يزدي, عليرضا, عضو هيأت علمي، گروه گوش و حلق و بيني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
کريميان, جهانگير, دانشيار، عضو هيأت علمي، گروه تربيت بدني، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کريميان, راضيه, کارشناسي ارشد، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
کريميان, راضيه, کارشناسي ارشد، تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
کريميان, سميه, مربي، مرکز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ايران
کريميان, مريم, مربي، گروه تربيت بدني، دانشگاه فسا، شيراز، ايران
کریمی, عبدالکریم, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
کریمی, محمد تقی, دانشیار، دکترای تخصصی اورتز پروتز، گروه اورتز پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
کریمی, محمدتقی, دانشیار، مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی، گروه اورتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
کریمیان, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
کزازي, ليلا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
کلاشي, مهرنگار, کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز- تهران .
کلالي جونقاني, نويد, دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
کلانتري, مينو, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
کلانتري, مينو, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
کلاني, نويد, کارشناس ارشد حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
کلاه‌دوز رحیمی, شکوفه, استادیار، گروه پژوهشی نرم‌افزار مدل رانده، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
کمال الديني, حوريه, دانشجوي فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،اصفهان،ايران
کمالي, محمد, دکتراي آموزش بهداشت، دانشيار، مرکز تحقيقات توان‌ بخشي،دانشکده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران،تهران، ايران
کمالي, محمد, عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران.
کمالي, محمد, دکتراي تخصصي آموزش بهداشت ، دانشيار دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
کمالي, محمد, دکتراي بهداشت، استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران
کمالي, محمد, دانشيار، عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
کمالي, محمد, دانشيار، دکتراي تخصصي آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
کمالي, محمد, دانشيار، گروه مديريت توانبخشي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
کمالي, محمد, دانشيار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
کمالي, محمد (ایران)
کمالي, محمد, گروه مديريت توان‌بخشي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
کمالي, محمد, دانشيار، عضو هيأت علمي، گروه علوم پايه، دانشکده توانبخشي، مرکز تحقيقات توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
کمالي, محمد, دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران. (ایران)
کمالي, محمد, دانشيار، مرکز تحقيقات توانبخشي، گروه آموزشي مديريت توانبخشي، دانشکدة علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
کمالي, محمد, دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
کمالي, محمد, دانشيار، گروه مديريت توانبخشي، مرکز تحقيقات توانبخشي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
کمالي اردکاني, مصطفي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کمالي اردکاني, مصطفي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
کمالي سروستاني, فهيمه, دكتراي فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
کمالي سروستاني, فهيمه, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
کمالي سروستاني, فهيمه, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
کمالي سروستاني, فهيمه, عضو هيات علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران (ایران)
کمالی, محمد, استادیار، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
کمالی, محمد, دانشيار، مركز تحقيقات توانبخشي، گروه مدیریت توانبخشي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران
کمالی, محمد, دانشیار-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
کمالی, مصطفی, عضو هیأت علمی گروه ارتوپدی فنی، دانشكده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اصفهان، ایران
کهريزي, صديقه, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
کهريزي, صديقه, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
کهريزي, صديقه, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس, تهران، ايران
کهريزي, صديقه, استاديار فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
کهريزي, نسرين, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
کهریزی, صدیقه, دانشیار،گروه فيزيوتراپي، دانشكده‌ علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران
کهریزی, صدیقه, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کهزادی, ثریا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
کوباسي, فرناز, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
کورش فرد, نگار, دانشجوي دکتري، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
کيانفر, فرانک, کارشناس ارشد، گروه زبان‌شناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
کيخاي حسين پور, اکرم, دانشجوي کارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
کيهاني, محمد رضا, عضو هيات علمي دانشکده توانبخشي،گروه آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران،ايران
کيهاني, محمد رضا, عضو هيأت علمي گروه آمار، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران (ایران)
کيهاني, محمدرضا, گروه آمار زيستي، دانشکده علوم توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران.
کيوانفر, نويد, دانشجوي فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
کچويي, علي, فوق تخصص غدد و متابوليسم، اصفهان، ايران
کیانفر, فرانک, عضو گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

1 - 139 (139)