مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ن

ناجي, محسن, مربي، گروه مهندسي پزشکي، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دزفول، اهواز، ايران
ناجی, محسن, مربی،گروه مهندسی پز شکی دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دزفول،دز فول، ایران
نادري, عين‌اله, دانشجوي دکتري، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
نادري فر, احسان, مربي، مرکز تحقيقات ارتقاي سلامت، دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، زاهدان، ايران
نادري‌فر, احسان, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ايران
نادری, عین الله, دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
نادي, آزاده, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتوز و پروتز، مرکز تحقيقات عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
نادي, محمد علي, استاديار، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
ناصح, محمدامين, دانشگاه بيرجند
ناصح, هما, کارشناس ارشد، مدیریت توانبخشی، کلینیک توانبخشی البرز, کرج, ایران
ناصرالاسلامي, بهمن, کارشناس ارشد مهندسي مکانيک، دانشکده مهندسي زيست، دانشگاه استراتکلايد، گلاسکو، اسکاتلند
ناصرالاسلامي, بهمن, بهمن ناصرالاسلامي ، MSC ، دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف (ایران)
ناصري, نسرين, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ناصري, نسرين, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ناظران, همایون, دکترای مهندسی پزشکی، استاد، دانشگاه تگزاس، تگزاس، آمریکا
ناظري, احمدرضا, دانشجوي دکتري، گروه شنوايي‌شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ناظري, احمدرضا, عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، تهران، ايران
ناظري, احمدرضا, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، تهران، ايران
نبوي نيک, حسين, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
نبوی نیک, حسین, دکتری تخصصی بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نجاتي, وحيد, استاديار، گروه روان شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
نجاتي, وحيد, استاديار، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
نجاتي, وحيد, استاديار، گروه روان‌شناسي باليني، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
نجاتي, وحيد, استادیار، گروه علوم اعصاب شناختی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
نجاتي, وحيد, استادیار، گروه علوم اعصاب شناختی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
نجاتي, وحيد, دانشيار علوم اعصاب، گروه هاي روانشناسي و توانبخشي شناختي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
نجاتي, وحيد, استاديار علوم اعصاب شناختي (مغز و شناخت)، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
نجاتي, وحيد, استاديار علوم اعصاب شناختي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
نجاتي, وحيد, استاديار، گروه روان شناسي، دانشكده روان شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
نجاتي, وحيد, استاديار، گروه روا‌ن‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
نجفي, محمد‌رضا, دانشيار، گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نجفي, مهتاب, کارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
نجفي, هدي, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
نجمي, سيد بدرالدين, دانشجوي دكتراي روانشناسي، اصفهان، مركز پزشكي نور، مركز تحقيقات علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
نخشب, محبوبه, مربی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و دانشجوی دکتری، گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
نخشب, محبوبه, كارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي گروه گفتاردرماني، دانشكده توان‎بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
نخشب, محبوبه, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نخشب, محبوبه, عضو هيئت علمي گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
نخشب, محبوبه, کارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نخشب, محبوبه, كارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
نخشب, محبوبه, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (ایران)
نخشب, محبوبه, کارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نزاکت الحسيني, مريم, استاديار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
نزاکت الحسيني, مريم, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
نزاکت الحسینی, زهرا, دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نزاکت‌الحسيني, مریم, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
نساج, غلامحسین, استادیار، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی و اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
نساجيان, محمد رضا, کارشناس مهندسي مکانيک، دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف، تهران
نسايي مقدم, بيان, دانشجوي كارشناسي ارشد روان‌شناسي كودكان با نيازهاي خاص، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
نصر اصفهاني, علي اكبر, كارشناس ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
نصر اصفهاني, علي اکبر, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
نصر اصفهاني, علي اکبر, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نصر اصفهاني, علي اکبر, کارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده علوم توان‍بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
نصر اصفهانی, زهرا, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
نصراصفهانی, شیوا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای- تولید بازی‌های رایانه‌ای- رشته شبیه‌ساز هوشمند، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
نصری, صادق, دانشیار، گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
نصيرزاده, فريبا, کارشناسي ارشد، گروه آمار، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
نصيري, سيد اکبر, کارشناس ارشد کاردرماني، آموزشگاه کودکان استثنايي، کلاله، ايران
نصیریان, مریم, گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
نظري, سميه, کارشناس تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران
نظري, محمد علي, استاديار علوم اعصاب، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
نظري, محمدعلي, دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و آزمايشگاه علوم اعصاب شناختي، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
نظري, محمدعلي, استاديار، گروه روانشناسي، دانشگاه تبريز و مدير پژوهش مرکز تخصصي توانمندسازي پارند، تهران، ايران
نظريان, علي باقر, هيات علمي تربيت بدني، دانشگاه پيام نور، دلفان
نظريان, علي باقر, هيأت علمي دانشگاه پيام نور مرکز نورآباد، لرستان
نظری, رسول, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
نظری, محمدعلی, دانشیار علوم اعصاب شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، ایران
نظری, محمدعلی, دانشیار، گروه علوم اعصاب شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
نعمت اللهي, سمانه, کارشناس ارشد آمار رياضي، دانشگاه شيراز
نعمتی معز, مهدی, دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نعمت‌الهي, محمدرضا, دانشجوي دکتري، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
نعمت‌زاده, شهين, دكتراي زبان شناسي، استاد دانشگاه الزهرا (س)
نعيمـي, هـدا, كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، گروه علوم تربيتي، دانشكده ي علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور، ايران
نعیمی, صدیقه سادات, دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
نقدي, مهدي, دانشجوي کارشناسي، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
نقدی, ناصر, استاد، گروه فیزیولوژی- نورولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
نقوي, اعظم, استاديار، گروه مشاوره، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
نقي لو, ذبيح اله, عضو هيئت علمي گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، تاکستان، ايران
نقي لو, ذبيح اله, عضو هيئت علمي گروه تخصصي تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان
نمازي‌زاده, مهدي, دانشيار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
نمازی‌زاده, مهدی, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
نمازی‌زاده, مهدی, استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
نوايي لواساني, اعظم, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
نوبخت, زهرا, کارشناسي ارشد، مرکز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
نورالديني, سيده زينب, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رشته شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. تهران، ايران
نورالهی, فریده, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
نورسته, علي اصغر, دانشيار، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه گيلان، ايران
نورسته, علي اصغر, دانشیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
نورسته, علی اصغر, استاد، گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
نورسته, علی‌اصغر, استاد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
نوروزعلی, ترانه, کارشناسی ارشد، گروه فيزيوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ایران
نوروزي, حسام‌الدين, دكتراي حرفه‌اي پزشكي، دانشجوي كارشناسي ارشد MPH، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
نوروزي, حميدرضا, کارشناس ارشد بيومکانيک ورزشي- دانشکده تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران- تهران ايران
نوري, سميه, کارشناس ارشد تربيت بدني دانشگاه اصفهان
نوري, فاطمه, كارشناس گفتار درماني
نوري, نرگس‌السادات, دکتراي پزشکي عمومي، عضو تيم شکاف کام، اصفهان، ايران
نوري زاده دهکردي, شهره, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
نوري مميني, نسيبه, مربی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی و گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
نوريان, فاطمه, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
نيري, مجيد, كارشناس ارشد آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
نيك اخلاق, سهيلا, دانشيار، مركز تحقيقات شنوايي گفتار، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران
نيكروش, مريم, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، مازندران، ايران
نيكزاد, ميترا, فارغ التحصيل وكارشناس گفتاردرماني
نيل فروش, محمدحسين, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نيلفروش, محمد حسين, مربي، عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نيلفروش, محمد حسين, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نيلفروش, محمد حسين, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نيلفروش, محمد حسين (ایران)
نيلفروش, محمد حسين, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نيلفروش, محمد حسين, كارشناس ارشد، عضو هيئت علمي، گروه شنوايي شناسي دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
نيلفروش, محمدحسين, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده علوم توان‍بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نيلفروش, محمدحسين, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نيلفروش, محمدحسين, مربي، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
نيلفروش, محمدحسين, مربي، عضو هيأت علمي، گروه شنوايي شناسي، مركز تحقيقات اسكلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
نيلي پور, رضا, گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
نيکروش, مريم, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بابل، بابل، ايران.
نيکي, زينب, دانشجوي کارشناسي ارشد، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني و کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان توان‌بخشي (تريتا) و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
نژادرومزي, سهيلا, کارشناس ارشد آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
نکوئي, راضيه, دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي، گروه زبان انگليسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرضا، اصفهان، ايران
نگهبان, حسين, دكتراي تخصصي فيزيوتراپي، استادياردانشكده علوم توانبخشي دانشگاه جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
نگهبان, حسين, استاديار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
نگهبان, حسین, دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی و مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
نگهبان, حسین, دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
نگهبان, حسین, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی و مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
نیازمند, حامده, کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نیازمند, حنانه, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
نیلفروش, محمد حسین, کارشناس ارشد، عضو هیئت علمی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
نیلفروش, محمد حسین, مربی، عضو هیأت علمی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
نیمروزی, محمدامین, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
نیکجوی, افسانه, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
نیکخواه, سپیده, دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
نیکویی, روح‌اله, دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

1 - 132 (132)