مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

م

مؤذني, عاطفه, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مؤمني, نگار, دانشجوي کارشناسي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
مانده‌گاري نجف آبادي, محبوبه, نجف‌آبادي. کارشناس کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
مبارکي, حسين, استاديار، گروه مديريت توانبخشي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
مبینی, بهرام, متخصص و جراح ستون فقرات، استادیار، گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
متاله, عليرضا, استاديار، گروه فيزيوتراپي ورزشي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
مجاور, شیرین, کارشناس ارشد روان‌شناسی و کودکان استثنایی، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مجرد کاهاني, امير حسين, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
مجرد کاهاني, اميرحسين, کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
مجرد کاهاني, اميرحسين, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسي باليني، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
مجلسي, مهدي, دانشجوي دکتري، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
مجيري, فريبا, کارشناسي ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مجيري, فريبا, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مجيري, فريبا, عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
مجيري, فريبا, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مجيري, فريبا, مربي، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
مجیری, فریبا, مربی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
محبي‌نژاد, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي و کميته‌ تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
محتسبي, سيد سعيد, استاد گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشكده مهندسي فناوري كشاورزي دانشگاه تهران، تهران، ايران
محسني اژيه, عليرضا, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه روانشناسي كودكان با نيازهاي خاص، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
محسني تکلو, محمد تقي, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
محمد, صحبتي‌ها, کارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران
محمد شاهي, سيامند, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
محمدخاني, قاسم, دانشجوي دکتراي شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
محمدخاني, قاسم, مربي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران (ایران)
محمدخاني, قاسم, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
محمدخاني, قاسم, گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
محمدزاده, حسن, استاديار دانشكده‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
محمدزاده, علي, عضو هيأت علمي،گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. تهران، ايران
محمدزاده, علي, مربي، گروه شنوايي شناسي، دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي،تهران،ايران
محمدزاده, مريم, دانشجوي دکتري آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشگاه پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران، کيش ، ايران.
محمدزاده, مریم, دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، پردیس بین‌الملل کیش، کیش، ایران
محمدعلي نسب, ابراهيم, کارشناس ارشد حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
محمدنیا, سمیرا, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدي, اسماعيل, کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
محمدي, الهام, کارشناس ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمدي, رسول, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ايران
محمدي, ريحانه, دانشجوي دکتري گفتار درماني، گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
محمدي, زهرا, دانشجوي کارشناسي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي (تريتا)، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
محمدي, عليرضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه اپتومتري، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
محمدي, فرحناز, دکتراي تخصصي پرستاري، عضو مرکز تحقيقات مسائل رواني اجتماعي سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، تهران، ايران
محمدي, محبوبه, گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
محمدي, مرضيه, دانشجوی دکترای فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
محمدي, مريم, کارشناس ارشد، خانواده درماني، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
محمدي, هيمن, دانشجوي دكتري حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمدي, هيوا, پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
محمدي, وحيد, کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمدي ديناني, زهره, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
محمدي نژاد, طيبه, دانشجوي کارشناسي ارشد کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ايران
محمدي پور, فريبرز, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنرکرمان، کرمان، ايران
محمدي پور, فريبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمديان, الهام, دانشجوي کارشناسي ارشد کاردرماني،دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، ايران
محمديان, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زرنديه، اراک، ايران
محمديان, فاطمه, ( عضو هيات علمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زرنديه) (ایران)
محمديان, فاطمه, عضو هيأت علمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زرنديه، زرنديه، ايران
محمديان, فاطمه, مربي، عضو هيأت علمي، گروه آموزشي تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زرنديه، زرنديه، ايران
محمدپور, مريم, دانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
محمدی, هیمن, دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، تهران ، ایران
محمدیان, فروغ, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدی‌پور, فریبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌ بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمدی‌پور, فریبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمدی‌پور, فریبرز, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
محمدی‌پور, فریبرز, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
محمود خانی, محمد رضا, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمود رضا, آذغاني, استاديار، گروه مکانيک، دانشكده مكانيك، دانشگاه سهند، تبريز، ايران
محمودخاني, محمد رضا, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
محمودزاده, اشرف, دانشجوي کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
محمودعليلو, مجيد, دانشيار روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز.
محمودي, الهام, کارشناس، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
محمودي, زهرا, دانشجوي فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
محمودي, فريبا, كارشناس گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
محمودي, فريبا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
محمودي, محبوبه, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, عضو هيأت علمي، گروه هنرهاي نمايشي، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران.
محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي نمايشي، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, دكتراي زبان شناسي، گروه هنر هاي نمايشي، دانشكده هنر هاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, دکتراي زبان‌شناسي همگاني، عضو هيأت علمي، گروه ادبيات نمايشي، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, دانشگاه تهران (ایران)
محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي نمايشي، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي نمايشي، دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي تجسمي، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ايران
محمودي بختياري, دكتر بهروز, دکتراي زبان شناسي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران - پرديس هنرهاي زيبا، تهران
محمودی‌فر, الهام, دانشجوی دکتری ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمّدي¬پور, فريبرز, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
محکی, بهزاد, دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مختاري, مهيار, دانشجوي کارشناسي ارشد رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
مختاري, پونه, استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران، تهران، ايران
مختاري نيا, حميد رضا, استاديار، گروه ارگونومي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
مدرس زاده, امين, کارشناس ارشد گفتار درماني، دانشکد? علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، ايران
مدرس سبزواري, محمدحسن, كارشناس ارشد، گروه بيومكانيك ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
مدرسي, محبوبه, کارشناس، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مدرسي, يحيي, گروه زبان‌شناسي، پژوهشکده علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران
مدرسي, يحيي, عضو هيأت علمي گروه جامعه شناسي زبان، پژوهشکده زبانشاسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران
مدرس‌زاده اصفهاني‌فرد, سيد امين, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مرآثي, محمدرضا, استاديار، گروه آمار، دانشکده علوم تغذيه و آمار، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
مرآثی, محمد رضا, استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مرادي, بهزاد, دانشجوي فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
مرادي, عاليه, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
مرادي, علي, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
مرادي, محمدرضا, استاديار، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهركرد، شهرکرد، ایران

1 - 100 (268)    1 2 3 > >>