مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ق

قائدلو, ليلا, كارشناس، گروه گفتار درماني، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، تبريز، ايران
قائدي, هادي, هيات علمي تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، لامرد
قادريان, مهدي, كارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, آزاده, كارشناس گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
قاسمي, احسان, فيزيوتراپيست، مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, احسان, مربي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (ایران)
قاسمي, احسان, فيزيوتراپيست، مربي و عضو هيئت علمي گروه فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
قاسمي, احسان, مربي گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان.
قاسمي, احسان, فيزيوتراپيست، مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
قاسمي, احسان, فيزيوتراپيست، مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, احسان, فيزيوتراپيست، مربي گروه فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي اصفهان (ایران)
قاسمي, احسان, فيزيوتراپيست، مربي گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
قاسمي, احسان, دانشجوي دكتري، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران و گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران
قاسمي, احسان, فيزيوتراپيست، مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, بهنام, استاديار، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهركرد، شهرکرد، ایران.
قاسمي, غلامعلي, استاديار حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, غلامعلي, استادیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
قاسمي, غلامعلي, دانشيار آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, غلامعلي, استاديار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, غلامعلي, استاديار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, غلامعلي, دانشيار، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, غلامعلي, استاديار دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان
قاسمي, غلامعلي, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, غلامعلي, استاديار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, غلامعلي, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, غلامعلي, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي دانشکده علوم ورزشي دانشگاه اصفهان
قاسمي, غلامعلي, استاديار آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, غلامعلي, استاديار دانشکده تربيت بدني دانشگاه اصفهان (ایران)
قاسمي, غلامعلي, استاديار، توان‌بخشي ورزشي، عضو هيأت علمي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, غلامعلي, استاديار دانشکده تربيت بدني دانشگاه اصفهان
قاسمي, مسلم, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
قاسمي, منيژه, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج، تهران، ايران
قاسمی, احسان, استادیار، مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
قاسمی, احسان, دانشجوی دکتری، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
قاسمی, احسان, استادیار، مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
قاسمی, زهرا, کارشناس کار درمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
قاسمی, عبداله, استادیار، گروه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
قاسمی, غلامعلی, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
قاسمی, مجید, دانشیار، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
قاسم‌پور, خدايار, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران
قاسم‌پور, خدایار, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران
قاييني, سعيد, استاديار، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه کردستان، سنندج، ايران
قبادی, ندا, دانشجوی دکتری تخصصی، پردیس بین‌الملل، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
قدوسي, مهديه, کارشناس فيزيوتراپي، بروجن
قدوسي, نويد, دانشجوي کارشناسي ارشد آسيب‌شناسي ورزش، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
قدوسی, آرش, داﻧﺸﻴﺎر، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی، واحد اﺻﻔﻬﺎن (خوراسگان)، اصفهان، ایران
قدیری, فرهاد, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
قرايي, اقبال, دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت معلم تهران
قرباغي, ثريا, کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علو پزشکی همدان
قرباغي, ثريا, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
قرباغی, ثریا, کارشناس ارشد کار درمانی، عضو هیأت علمی گروه کار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
قربانلو, فرشاد, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
قرباني, راهب, دانشيار، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران
قرباني, عباس, . دانشيار، گروه نرولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
قرباني, علي, کارشناس ارشد گفتار درماني، عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
قرباني, علي, کارشناس ارشد گفتاردرماني ، مربي ، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران
قرباني, علي, گروه گفتار درماني ،دانشکده علوم توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران.
قرباني, علي, کارشناس ارشد، عضو هیئت علمی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
قرباني, علي, کارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
قرباني, علي, مربي، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
قرباني, علي, كارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
قرباني, علي, مربي گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران (ایران)
قرباني, علي
قرباني, ليلا, هيات علمي تربيت بدني، دانشگاه پيام نور، بندرعباس
قرباني, مصطفي, عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي البرز، دانشجوي دکتري تخصصي اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران
قرباني, مصطفي, دانشجوي دکتراي اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
قرباني, ندا, دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
قرباني قهفرخي, ليلا, دانشجوي دکتري مديريت ورزش و عضو هيأت علمي، دانشگاه پيام‌نور، ايران
قرباني قهفرخي, ليلا, دانشجوي دکتراي تخصصي، گروه تربيت بدني، دانشگاه پيام نور
قرباني قهفرخي, ليلا, دانشجوي دکتراي تخصصي، مديريت ورزشي، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مرکز بندرعباس، بندرعباس (ایران)
قرباني قهفرخي, ليلا, عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور بندرعباس
قربانپور, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
قربانی, الهه, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
قربانی, علی, كارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران، تهران، ایران
قربانی, میترا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
قربعلي, محمد, كارشناس، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
قره‌داغی, نیما, دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
قسيسين, ليلا, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات ارتباطي و گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
قسيسين, ليلا, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی و گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
قسيسين, ليلا, عضو هيات علمي،گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران، دانشجوي دکتري،گروه گفتاردرماني،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران (ایران)
قسيسين, ليلا, كارشناسي ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توا نبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
قسيسين, ليلا, كارشناسي ارشد گفتار درماني، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان (ایران)
قسيسين, ليلا, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
قسيسين, ليلا, دانشجوي دكتراي گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، مربي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
قسيسين, ليلا, عضو هيأت علمي گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
قسيسين, ليلا, عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، دانشجوي دکتري، گروه گفتار درماني، دانشگاه بهزيستي و علوم توانبخشي، تهران، ايران
قسيسين, ليلا, كارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيات علمي دانشكده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان (ایران)
قسيسين, ليلا, عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
قسيسين, ليلا, دانشجوي دکتري، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران و عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
قسیسین, لیلا, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات ارتباطی و گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
قشقايي, مريم, کارشناسي ارشد کاردرماني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
قطبی ورزنه, احمد, مربی گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
قطبی ورزنه, احمد, دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
قلعه, سونا, دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس بین‌الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
قلیچ پور, بنیامین, دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
قلیچ‌پور, بنیامین, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
قماشچي, حامد, استاديار، گروه مهندسي مکانيک، دانشکده مهندسي مکانيک و صنايع، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين، قزوين، ايران
قمرانی, امیر, استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
قمري, زهرا, کارشناس، گروه کاردرماني، مدرسه استثنايي شهرستان فيروزآباد، فارس، ايران
قمري, نرگس, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
قمري, نرگس, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
قناعتيان, سارا
قنبري, دکتر علي, دكتراي تخصصي فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز
قنبري, زينت, استاد، گروه زنان وزايمان،بيمارستان ولي عصر،مجتمع بيمارستاني امام خميني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
قنبري, سحر, کارشناس ارشد کاردرماني رواني، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
قنبري, سحر, دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
قنبري, علي, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
قنبري, نسرين, کارشناس ارشد، گروه شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
قنبري, هدي, كارشناس گفتار درماني
قنبري هاشم آبادي, بهرامعلي, دانشيار، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
قنبري هاشم آبادي, محمدرضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي باليني، واحد بين‌الملل دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
قهاري, ستاره, دکتراي تخصصي کاردرماني، استاديار، عضو هيئت علمي، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
قهاری, ستاره, استادیار، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران و استادیار، گروه توانبخشی، دانشگاه کویینز، کینگستون، کانادا
قهرماني, پيمان, دانشجوي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي اصفهان
قهرمانی, شهاب, کارشناس ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
قهرمانی, ناجی, کارشناس ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
قهرمانی, ناجی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
قوچاني, زهره, کارشناس، گروه شنوايي‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
قيومي, زهرا, کارشناس ارشد، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
قيومي, زهرا, دانشجوي دکترا، گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
قيومي انارکي, زهرا, کارشناس ارشدگفتاردرماني

1 - 121 (121)