مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عابدان زاده, رسول, دانشجوي دكتري، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
عابدي, احمد, استاديار، گروه روانشناسي و آموزش كودكان با نيازهاي خاص، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
عابدي, احمد, استاديار گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
عابدي, شيوا, دانشجوي کارشناسي، کميته تحقيقات دانشجويي و گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
عابدي, شيوا, دانشجوي کارشناسي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان توانبخشي (تريتا)، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
عابدی, احمد, دانشیار، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
عادل قهرمان, منصوره, مربي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
عاشوري, جمال, دانشجوي دکترا، گروه روان‌شناسي تربيتي، دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، اصفهان، ايران
عاشوري, محمد, دانشجوي دکتري، گروه روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن، رودهن، ايران
عاشوري, محمد, دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن، رودهن، ايران
عاشوري, محمد, دانشجوي دکترا، گروه روان‌شناسي تربيتي، دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن، رودهن، ايران
عاشوری, حسین, گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام ‌نور، تهران، ايران
عاشوری, محمد, دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
عاشوری, محمد, دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عاشوری, محمد, استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
عامل عيني, سجاد, دانشجوي کارشناسي ارشد، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي- عضلاني و کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان توانبخشي (تريتا)، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
عباسي, انسيه, آسيب‌شناس گفتار و زبان
عباسي, علي, عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد کازرون
عباسي, ليلا, دانشجوی دکترای فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
عباسي, ليلا, دانشجوي دکتري، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
عباسپور, ام البنين, دانشجوي دکتراي تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران،
عباسی, سمیه, استادیار، گروه آمار، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی، واحد اﺻﻔﻬﺎن (خوراسگان)، اصفهان، ایران
عباسی, شهرام, کارشناس ارشد، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عباسی, علی, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عباسی, علی, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عباسی, علی, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عباسی, علی, استادیار، گروه بیومکانیک، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عباسی, محمد, بخش فیزیوتراپی، مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
عباسی, مهدی, دانشيار، گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
عباسی, کامبیز, متخصص ارتوپد و جراح مفصل، بیمارستان آتیه، تهران، ایران
عباسی نیا, صبا, دانشجوی کارشناسی ارشد، طراحی شبیه‌ساز هوشمند، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامي تبريز، تبریز، ایران
عباس‌پور, کوثر, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
عبداللهي, ايرج, دکتراي فيزيوتراپي، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران
عبداللهي, حسين, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
عبداللهي, مهشيد, كارشناس فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
عبدالمجیدی, فاطمه, دانشجو، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
عبدالمجیدی, فاطمه, کارشناس شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
عبدالمجیدی, فاطمه, گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
عبداله زاده, زينب, کارشناس پرستاری، بخش اورژانس بیمارستان نبوی، دزفول، ایران
عبدالهي, سيد محمد, دانشجوي کارشناسي ارشد مکانيک ماشين‌هاي کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران
عبدالهي, فائزه, دانشجوی كارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
عبدالوهابي, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، تهران.
عبدالوهابي, زهرا, دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، تهران
عبدالوهابي, زهرا, کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز- تهران.
عبدلي, بهروز, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
عبدلي, بهروز (ایران)
عبدلي, بهروز, دانشيار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
عبدلي, بهروز, دانشيار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
عبدلي, بهروز, دانشيار، گروه رفتار‌ حرکتي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
عبدلي, بهروز, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عبدلي, بهروز, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي. تهران، تهران، ايران
عبدلي, بهروز, استاديار دانشگاه شهيد بهشتي، دکتري رفتار حرکتي
عبدلی, بهروز, دانشیار، گروه علوم شناختی و رفتاری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عبدلی, بهروز, دانشیار، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عبدلی, بهروز, دانشیار، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عبدي, اکبر, دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي عمومي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تهران، کارشناس مرکز آموزش و توان‌بخشي مشکلات ويژه يادگيري، ديواندره، ايران
عرب, امير مسعود, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
عرب عامری, الهه, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عرب عامری, الهه, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عرب عامری, الهه, دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عرب يعقوبي, لادن, دانشجوی كارشناس ارشد، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
عرب پور, مريم, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
عرفاني, مهدي, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني،. دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
عرفاني, مهدي, کارشناس ارشد حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
عزيزي مال اميري, رضا, استاديار، گروه مغز و اعصاب کودکان، مرکز آموزشي، درماني و تحقيقاتي گلستان، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
عزيزي مال اميري, رضا, 3. استاديار، گروه مغز و اعصاب کودکان، مرکز آموزشي- درماني و تحقيقات گلستان، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
عزیزی مال امیری, رضا, استادیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
عسکري کچوسنگي, ريحانه, دانشجوي دکتراي تخصصي کاردرماني دانشگاه علوم پزشکي تهران
عسگري, کريم, استاديار، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
عسگری, زهرا, کارشناس کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
عشوريون, وحيد, عضو هيأت علمي، گروه آموزش، مرکز تحقيقات آموزش پزشکي اصفهان، دانشگاه علوم پژشکي اصفهان، اصفهان، ايران
عصری, ندا, کارشناس ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
عطارباشي مقدم, بهروز, استاديار، دکتري تخصصي فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران
عطاری, الهام, دانشجوی دکتری رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عظيمی, تبسم, كارشناس ارشد گفتاردرماني، گروه آموزشي فيزيوتراپي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ايران
علافان, ناهید, دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علامي, مصطفي, کارشناس ارتز و پروتز، پژوهشگر پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان
علايي, اسما, دانشجوي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي اصفهان
علمي, حميدرضا, استادیار توان‌بخشی و طب فیزیکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علوي‌زاده, عادله‌, كارشناس فيزيوتراپي
علي آبادي, سمانه, کارشناس ارشد مديريت توانبخشي، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، بيرجند، ايران
علي آبادي, شهرام, دانشجوي دکتري، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
علي آبادي, فرانک, عضو هيئت علمي گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشجوي دكتراي تخصصي كاردرماني دانشگاه علوم پزشكي تهران
علي زماني, سميه, عضو هيئت علمي دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهائي
علي زماني, سميه, عضو هيئت علمي دانشگاه شيخ بهايي اصفهان
علي نيا, ليلا, کارشناس، گروه آسيب‌شناسي گفتار و زبان، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
علي نژاد, بتول, دکتري، عضو هيأت علمي، گروه زبان‌شناسي، دانشكده زبان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
علي پور, احمد, دانشيار ، دانشکده روانشناسي ، دانشگاه پيام نور ، تهران ، ايران
علي پور, عباس, دستيار اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز
عليخاني درآبی, مينا, کارشناس برق، مرکز تحقیقات اسکلتی- عضلانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
عليزاده, بهمن, کارشناس ارشد گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
عليزاده, شهاب, دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
عليزاده, محمد حسين, دانشيار، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
عليزاده, محمد حسين, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
عليزاده, محمد حسين, دانشيار، گروه طب ورزشي و بهداشت، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
عليزاده, محمد حسين, دانشيار، دکتري تربيت بدني، گروه تربيت بدني ، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
عليزاده, محمد حسين, دانشيار، گروه طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
عليزاده, محمدحسين, دانشيار، گروه طب ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
عليزاده, محمدحسين, دانشيار دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
عليزاده, محمدحسين, دانشيار دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران- متخصص طب ورزشي- دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران- گروه طب ورزشي- تهران ايران
عليزاده, محمدحسين, دانشيار، گروه طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
عليزاده, محمدحسين, دانشيار، گروه حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
عليزاده زارعي, مهدي, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
عليفرد, فاطمه, کارشناس فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
علی اصغری تویه, معصومه, دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس بین‌الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی فرشباف اکبری, نازنین, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
علیرضایی نقندر, فاطمه, استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی عمومی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علیزاده, رضا, دانشیار، گروه بیهوشی و درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
علیزاده, عزیزه, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، بیمارستان روانپزشکی 505 ، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
علیزاده, محمد حسین, استاد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیزاده, محمدحسین, استاد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیزاده, ندا, کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
علیزاده اشرفی, بهنام, استادیار، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
علیپور ساری نصیرلو, میلاد, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
علی‌جانی, سارا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
علی‌یاری, حامد, دکتری تخصصی، گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
عمادي, مريم, دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
عمارتي, فرشته‌سادات, کارشناس ارشد تربيت بدني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
عمرانی فرد, ویکتوریا, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
عموزاده خليلي, محمد, دانشيار، گروه آموزشي فيزيوتراپي و کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي سمنان،سمنان، ايران
عنبريان, مهرداد, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
عنبريان, مهرداد, دانشيار، گروه تربيت بدني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
عنبريان, مهرداد, دانشيار، گروه بيومكانيك ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
عنبريان, مهرداد, دانشيار، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
عنبريان, مهرداد, دانشيار، گروه بيومکانيک ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
عنبريان, مهرداد, دکتراي بيومکانيک ورزشي، دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بو علي سينا، همدان (ایران)
عنبریان, مهرداد, دانشیار بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
عنبریان, مهرداد, دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
عنواني, وحيد, كارشناس ارشد تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران

1 - 129 (129)