مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ط

طالبی, حسین, استادیار، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
طاهايي, سيدعلي اکبر, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
طاهايي, علي اکبر
طاهرزاده نوش آبادی, جواد, دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
طاهري, حسين, دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, حسين, كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, حسين, كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
طاهري, عليرضا, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتار‌درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, عليرضا, مربي، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, عليرضا, عضو هيئت علمي، گروه گفتاردرماني،دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران. (ایران)
طاهري, عليرضا, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, عليرضا, كارشناس ارشد گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, نويد, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهري, نويد, کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهری, عليرضا, كارشناس ارشد، گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طاهری, علیرضا, مربی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
طاهری, مرتضی, استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
طاهریان, اکبر, دانشجوی دکتری، گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
طاهریان, اکبر, دکتری تخصصی، گروه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
طبائيان, سيده مرضيه, استاديار، دانشکده معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد هرند، اصفهان، ايران
طباطبا, نگار السادات, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
طباطبايي, سيد فرهاد, دانشيار، گروه ارگونومي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
طباطبايي, سيد مهدي, کارشناس ارشد، گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران،ايران
طباطبايي, سيد مهدي, کارشناس ارشد، گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
طباطبايي, سيد مهدي, مربي، گروه علوم پايه، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
طباطبايي, سيد مهدي, گروه آمار، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران، ايران
طباطبايي, مهدي, کارشناس ارشد، گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
طباطبایی, سید مهدی, مربی، کارشناس ارشد، گروه علوم پایه، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
طباطبایی قمشه, سید فرهاد, دانشیار، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
طليم خاني, آيلين, دانشجوي دکتراي تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران
طهماسبي, راضيه
طهماسبي, سميه, كارشناس ارشد آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي, طهمورث, کارشناس ارشد ارتوپدي فني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي, طهمورث, مربی، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
طهماسبي, طهمورث, دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني بهداشتي اصفهان، عضو هيأت علمي دانشكده علوم توانبخشي، گروه ارتوپدي فني، کارشناس ارشد، مربي (ایران)
طهماسبي, طهمورث, عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
طهماسبي, طهمورث, کارشناس ارشد، گروه ارتز و پروتز، عضو هيأت علمي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي, طهمورث, كارشناس ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي, طهمورث, عضو هيأت علمي، گروه اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي, طهمورث, عضو هيأت علمي، گروه ارتوپدي فني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي, طهمورث (ایران)
طهماسبي, علي, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،دانشکده توانبخشي
طهماسبي, علي, دانشجو، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي, علي, دانشجوي کارشناسي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي بلداجي, راضيه, کارشناس، گروه ارتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي فرد, ندا, کارشناس ارشد گفتار درماني، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشکاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي گرمتاني, ندا, كارشناس ارشد گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي گرمتاني, ندا, كارشناس ارشد گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبي‌فرد, ندا, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتاردرماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
طهماسبی, طهمورث, عضو هیأت علمی گروه ارتوپدی فنی، دانشكده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اصفهان، ایران
طهماسبی, طهمورث, مربی، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
طهماسبی, طهمورث, مربی، گروه ارتز و پروتز، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
طهماسبی, طهمورث, کارشناس ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، عضو هیأت علمی دانشکده توانبخشی، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توا نبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
طهماسبی, علی, دانشجوی كارشناسی ارشد كاردرمانی، دانشكده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران
طهماسبی, علی, دانشجو، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
طهماسبی بروجنی, شهزاد, دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
طهماسبی بروجنی, شهزاد, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
طهماسبی بروجنی, شهزاد, دانشیار، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
طهماسبی بروجنی, شهزاد, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
طهماسبی بروجنی, شهزاد, دانشیار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
طهماسي پور, نوريه, کارشناس، گفتار درمانگر، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران

1 - 61 (61)