مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ص

صائب, مرتضي, استاديار، جراح و ارتوپد دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
صاحب الزماني, منصور, دانشيار، دانشكد? تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
صاحب الزماني, منصور, دانشيار، گروه آسي بشناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران
صاحب الزماني, منصور, استاد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
صاحب الزماني, منصور, عضو هيئت علمي دانشکده تربيت بدني دانشگاه شهيد باهنر کرمان کرمان- ميدان آزادي- بلوار جمهوري اسلامي- بعد از پل راه آهن- دانشکده تربيت بدني. كرمان- ايران
صاحب الزمانی, منصور, دانشیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
صاحب‌الزماني, منصور, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
صاحب‌الزماني, منصور, دانشيار، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
صادقي, ابراهيم, استاديار، گروه ارتز و پروتز، مرکز تحقيقات عضلاني- اسکلتي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي, ابراهيم, دکتراي اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي, ابراهيم, عضو هيات علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (ایران)
صادقي, ابراهيم, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني و گروه ارتوپدي فني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي, حيدر, استاد، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
صادقي, حيدر, استاد، گروه بيومکانيک و فناوري ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم، تهران، ايران
صادقي, حيدر, استاد تمام، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ، دانشگاه خوارزمي تهران. (ایران)
صادقي, حيدر, استاد، گروه بيومکانيک و فناوري ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
صادقي, حيدر, استاد دانشكد? تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران (ایران)
صادقي, زهرا, دانشجوی كارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
صادقي, سعيد, دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صادقي, صبا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پژشکي اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي, صبا, کارشناس گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ،اصفهان، ایران
صادقي, صبا, کارشناس ارشد، گروه آسیب‌شناسی گفتار و زبان، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
صادقي, عرفان, دانشجوي دکتري تخصصي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
صادقي, مرتضي, کارشناس ارشد آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي, مرتضي, دانشجوي دکتري، گروه آسيب‌شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي, مرتضي, دانشجوي دكتراي آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي, مرتضي, کارشناس ارشد آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي, مرتضي, کارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي, معصومه, متخصص قلب و عروق، دانشيار، پژوهشکده قلب و عروق صديقه طاهره، مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي ثاني, ميثم, دانشجوي دكتراي تخصصي فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
صادقي ثاني, ميثم, دانشجوي دکتراي تخصصي فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
صادقي دمنه, ابراهيم, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي دمنه, ابراهيم, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
صادقي نائيني‌پور, ندا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
صادقي پور, حميدرضا, عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس، دانشجوی دکترای بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه شیراز
صادقي پور, حميدرضا, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خليج فارس، بوشهر، ايران
صادقی, ابراهیم, دانشیار، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
صادقی, ابراهیم, دکترای اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، عضو هیأت علمی دانشکده توانبخشی، گروه ارتوپدی فنی، مرکز تحقیقات عضلانی و اسکلتی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
صادقی, حیدر, استاد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
صادقی, حیدر, استاد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
صادقی, سعید, دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صادقی بازرگانی, همایون, مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، عضو هیأت علمی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
صادقی دمنه, ابراهیم, دانشیار، گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، دانشکده علوم توان‌بخشی و مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی، دانشگاه علوم پزشگی اصفهان، اصفهان، ایران
صادقی دمنه, ابراهیم, دانشیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
صادقی گوغری, محمد, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
صافي, نفيسه, کارشناس فيزيوتراپي بيمارستان الزهرا (س)، بخش فيزيوتراپي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان.
صاكي, نادر, دانشيار، مركز تحقيقات شنوايي گفتار، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران
صالح زاده, کریم, استاديار، گروه علوم ورزشي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران
صالح صدق‌پور, بهرام, دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
صالحي, احمد, کارشناسي ارشد روان‌سنجي، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
صالحي, احمد, كارشناس ارشد روانسنجي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
صالحي, احمد, كارشناس مسؤول مصاحبه آزمون‌هاي استخدامي سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان، اصفهان، ايران
صالحي, احمد, كارشناس ارشد روانسنجي، اداره کل تأمين اجتماعي استان اصفهان، اصفهان، ايران
صالحي, احمد, کارشناس ارشد روان‌سنجي، سازمان بيمه اصفهان، اصفهان، ايران
صالحي, احمد, کارشناس ارشد، آموزش و پژوهش، مديريت درمان تأمين اجتماعي استان اصفهان، دانشجوي دکتري، گروه روان‌سنجي، دانشگاه بين‌المللي امام رضا، مشهد، ايران
صالحي, احمد, کارشناسي ارشد، گروه روان‌سنجي، دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي تهران، تهران، ايران
صالحي, حميد, استاديار دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان
صالحي, حميد, استاديار دانشکده تربيت بدني دانشگاه اصفهان
صالحي, رضا, دكتراي تخصصي فيزيوتراپي، استادياردانشكده علوم توانبخشي دانشگاه جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
صالحي, سوسن, مربي، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، تبريز، ايران
صالحي, سيد کاوس, دکتری رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
صالحي, سيد کاوس, دکتري تخصصي، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
صالحي, فرانک, کارشناس ارشد گفتار درماني، عضو گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
صالحي, فرانک, عضوگروه گفتاردرماني ، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان ، ايران
صالحي, فريده, کارشناس ارشد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
صالحي, مرضيه, دانشجوي پزشکي عمومي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
صالحي, مسعود, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي، دانشکده مديريت و انفورماتيک پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
صالحي, مسعود, دکتراي آمار زيستي، استاديار، گروه آمار و رياضي، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران، تهران، ايران.
صالحي, مسعود, استاديار، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ايران
صالحي, نگين, مربي، گروه شنوايي شناسي، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، تبريز، ايران
صالحي دهنو, نسرين, کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
صالحي نيا, حميد, دانشجوي دکتري، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
صالحی, رضا, دانشیار، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی- اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز و مرکز تحقیقات توان‌بخشی و گروه مدیریت توان‌بخشی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
صالحی, فرانك, ايران - اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده علوم توانبخشي، گروه گفتاردرماني، مربي
صالحی, معصومه, كارشناس گفتاردرماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
صباغيان, عليرضا, متخصص و جراح ارتوپد، بيمارستان اختر، تهران، ايران
صبور اقبلي مصطفي خان, هاجر, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
صبوری مقدم, حسن, استادیار علوم اعصاب شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، ایران
صحاف, رباب, 5. دکتراي تخصصي سالمندشناسي، عضو مرکز تحقيقات مسائل رواني اجتماعي سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران
صحاف, رباب, دانشیار، مرکز مطالعات روانی- اجتماعی سالمندان، دانشکده علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
صحاف, رباب, استادیار، مرکز تحقیقات روانی- اجتماعی سالمندان و گروه سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
صحبتيها, محمد, دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
صحبتی ها, محمد, دانشجوی دکتری ، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
صحبتی‌ها, محمد, دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
صحرانورد, محسن, فیزیوتراپیست، کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
صحرایی, هدایت, استاد، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله، تهران، ایران
صدايي, مهين, مربي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
صديق, محمدجعفر, دکتراي مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران
صديق تنكابني, آرزو, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
صديقي, مهدي, دانشجوي كارشناسي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
صديقي, گيتا, استاديار، گروه روان‌پزشکي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
صدیقی پاشاکی, محمد, دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی- عضلانی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توان‌بخشی (تریتا)، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
صرا ف زاده, جواد, دانشیار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران، ایران
صراف زاده, جواد, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران،ايران
صرامي, هاجر, فيزيوتراپيست
صرامي, هاجر, کارشناس فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
صرامی فروشانی, نسیبه, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران
صفائی, راضیه, دانشجوي كارشناسي، گروه پرستاري، دانشکده علوم پزشکی، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
صفدري, اسماعيل, كارشناس ارشد آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
صفري, كلثوم, كارشناس، گروه گفتار درماني، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، تبريز، ايران
صفري, محمدرضا, استاديار، گروه ارتز و پروتز، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
صفوي, شيلا, استاديار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
صفوی همامي, شیلا, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
صلواتي, مهيار, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
صلواتي, مهيار, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
صمدي, سيد علي
صمیمی دهکردی, لیلا, مدرس، گروه مهندسي كامپيوتر، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه شهركرد، شهرکرد، ایران
صيدي, فؤاد, استاديار، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
صيدي, فواد, استاديار، گروه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، ايران
صيدي, فواد, استاديار، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

1 - 110 (110)