مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ز

زارع, مرضیه, کارشناس کار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کارشناس ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زارع, ملیحه, کارشناس کار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
زارع زاده, مهشيد, استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
زارعي, مجيد, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
زارعي, مصطفي, استاديار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
زارعي شمس آبادي, ناصر, دانشجوي كارشناسي ارشد گفتار درماني، گروه گفتار درماني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
زارعی, حامد, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
زارعی, مصطفی, استادیار، گروه تندرستي و بازتواني ورزشي، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
زراعت دوست, جعفر, کارشناس آموزش، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران
زراعتکار, ميثم, کارشناس تربيت بدني، دبير تربيت بدني و ورزش، اداره آموزش و پرورش کاشمر، خراسان رضوي، ايران
زرافشان, فاطمه, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
زرشناس, ساره, کارشناس ارشد کاردرمانی، عضوهیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
زرشناس, ساره, عضو هيأت علمي،گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
زرشناس, ساره, کارشناس ارشد کاردرماني روان، گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران (ایران)
زرشناس, ساره, کارشناس ارشد کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
زرشناس, ساره, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
زرشناس, همايون, دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکاترونيک، آزمايشگاه تحقيقاتي مکاترونيک، دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود، ايران
زرين‌مقدم, مريم, دانشجوي فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
زماني, پيمان, عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
زماني ثاني, سيد حجت, استاديار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
زماني ثاني, سيد حجت, دانشجوي دکتري رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران (ایران)
زماني ثاني, سيد حجت, دانشجوي دکترا، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
زماني ثاني, سيدحجت, دانشجوي دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده‌ي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران
زمانيان, منصوره, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
زمانی, بی‌بی عشرت, استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زندي, شهرزاد, دکتري، گروه طب ورزشي و بهداشت، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
زنهاري, نرگس, کارشناس کاردرماني- دانشکده علوم توانبخشي- دانشگاه علوم پزشکي شيراز- شيراز- ايران
زيبايي, فريده, گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
زکی, زهره, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

1 - 29 (29)