مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رازقي, راحيل, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
رازقي, محسن, استاديار و رييس دانشكده علوم توانبخشي شيراز- دانشکده علوم توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
راشدي, احسان, کارشناس ارشد مهندسي مکانيک، دانشکده مهندسي صنايع و سيستم‌ها، دانشگاه ويرجينياتک، بلکسبرگ
راشدي, وحيد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
راشدي, وحيد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توا‌ن‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني همدان، همدان، ايران
راشدي, وحيد, مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
راشدي, وحيد, کارشناس ارشد مديريت توانبخشي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
راوند, مصطفي, دانشجوي دکتراي مدیریت منابع انساني. مؤسسه آکادمي تاجيک شعبه روسيه، دوشنبه، تاجيکستان
راوند, مهديه, دانشجو کارشناسي، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی؛ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
ربيعي, آتوسا, کارشناس ارشد، بخش گفتار‌درماني بيمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ربيعي, آتوسا, كارشناس ارشد گفتار درماني، آسيب‌شناس گفتار وزبان، بيمارستان روزبه، تهران، ايران
ربيعي, محمد, کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
رجب زاده, عليرضا, دانشجوی دکترای تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
رجب پور, الهام, كارشناس ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، دکتري تربيت بدني، گروه تربيت بدني ، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، گروه طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران (ایران)
رجبي, رضا, استاد، گروه آسي بشناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، بهداشت و طب ورزش، دانشگاه تهران، گروه طب ورزشي، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبی, رضا, استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
رجب‌پور, الهام, کارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده علوم توان‍بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رجحاني شيرازي, زهرا, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رحماني, پگاه, دانشجوي دکتري حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

1 - 25 (167)    1 2 3 4 5 6 7 > >>