مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رازقي, راحيل, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
رازقي, محسن, استاديار و رييس دانشكده علوم توانبخشي شيراز- دانشکده علوم توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
راشدي, احسان, کارشناس ارشد مهندسي مکانيک، دانشکده مهندسي صنايع و سيستم‌ها، دانشگاه ويرجينياتک، بلکسبرگ
راشدي, وحيد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
راشدي, وحيد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توا‌ن‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني همدان، همدان، ايران
راشدي, وحيد, مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
راشدي, وحيد, کارشناس ارشد مديريت توانبخشي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
راوند, مصطفي, دانشجوي دکتراي مدیریت منابع انساني. مؤسسه آکادمي تاجيک شعبه روسيه، دوشنبه، تاجيکستان
راوند, مهديه, دانشجو کارشناسي، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی؛ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
ربيعي, آتوسا, کارشناس ارشد، بخش گفتار‌درماني بيمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ربيعي, آتوسا, كارشناس ارشد گفتار درماني، آسيب‌شناس گفتار وزبان، بيمارستان روزبه، تهران، ايران
ربيعي, محمد, کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
رجب زاده, عليرضا, دانشجوی دکترای تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
رجب پور, الهام, كارشناس ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، دکتري تربيت بدني، گروه تربيت بدني ، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران (ایران)
رجبي, رضا, دانشيار، گروه طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، گروه آسي بشناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، بهداشت و طب ورزش، دانشگاه تهران، گروه طب ورزشي، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبی, رضا, استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
رجب‌پور, الهام, کارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده علوم توان‍بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رجحاني شيرازي, زهرا, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رحماني, پگاه, دانشجوي دکتري حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رحماني رسا, امير, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رحماني پور, بهزاد, کارشناس کاردرماني- دانشکده علوم توانبخشي- دانشگاه علوم پزشکي شيراز- شيراز- ايران
رحمانی, نیلوفر, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تندرستي و بازتواني ورزشي، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رحمتي, هانيه, دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، تهران.
رحمتي, هانيه, کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز- تهران .
رحمتي, هانيه, دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، تهران
رحمتی, محمدرضا
رحيمي, حشمت اله, معاون پيش‌گيري، سازمان بهزيستي استان خوزستان، اهواز، ايران
رحيمي, عاطفه, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رحيمي, عباس, دکتراي فيزيوتراپي، دانشيار دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رحیمی, عاطفه, دانشجوی کارشناس ارشد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رحیمی, عاطفه, دانشجوی دکتری، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه بهزیستی و علوم توان‌بخشی، تهران، ایران
رحیمی, علیرضا, استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
رحیمی فروشانی, عباس, دکتری، گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
رزمجوئي, مريم, کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رزمجوئی, مریم, کارشناس ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رزوان, زینب, کارشناس ارشد کاردرمانی، بیمارستان روانپزشکی 505 ، تهران، ایران
رستمخاني, حسين, دانشجوي دکتراي تربيت بدني و علوم ورزشي
رستمخاني, حسين, گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، ابهر، ايران
رستمخاني, حسين, دانشجوي دوره دکتري فيزيولوژي ورزش و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
رستمي, حميدرضا, مربي، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
رستمي حاجي آبادي, مهدي, دانشجوي کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشكد? تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان
رستمی, صدیقه, کارشناس ارشد روان‌شناسی و کودکان استثنایی، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رستمی, محمدرضا, دانشجوی كارشناسی ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رستم‌خاني, حسين, دانشجوي دکتراي فيزيولوژي ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، تاکستان.
رسولي فر, پريسا, كارشناس ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
رسولي فرد, پريسا, کارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده علوم توان‍بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رسولي فرد, پريسا, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رسولي فرد, پريسا, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دكتراي كاردرماني، عضو هيئت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و توانبخشي
رصافياني, مهدي, دانشيار، مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال و مدير گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, استاديار، گروه آموزشي كاردرماني، مركز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دکترای کاردرمانی، عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رصافياني, مهدي, استاديار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال و گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار، عضو هيأت علمي، مركز تحقيقات اعصاب اطفال، گروه كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, ددکتراي تخصصي کاردرماني، عضو هيئت علمي، دانشيار، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
رصافياني, مهدي, استاديار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, استاديار، مرکز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران (ایران)
رصافياني, مهدي, دکتراي تخصصي کاردرماني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
رصافياني, مهدي, دکتراي کاردرماني، مرکز تحقيقات اعصاب اطفال و گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
رصافياني, مهدي, استاديار، مركز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال و گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدی, دانشیار، مرکزتحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانیخشی، تهران، ايران
رصافيانی, مهدي, دكتري تخصصي كاردرماني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، مركز تحقيقات اعصاب اطفال، گروه آموزشي كاردرماني، تهران، ايران
رصافيانی, مهدی, دانشیار، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال و گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران ، ایران
رصافیانی, مهدی, دانشیار، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
رصافیانی, مهدی, دانشیار، مرکزتحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
رضا سلطاني, اصغر, دکتراي تخصصي فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رضا سلطاني, پوريا, کارشناس ارشد آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رضا سلطاني, پوريا, کارشناس ارشد، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رضا کيهاني, محمد, کارشناس ارشدعلوم پايه، عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
رضائي, پريسا, عضو هيئت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائي, کتايون, کارشناس ارشد فيزيوتراپي، مربي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رضائيان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اسکلتی و عضلانی و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
رضائيان, زهرا سادات, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي- عضلاني و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائيان, زهرا سادات, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائيان, زهرا سادات, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، گروه فيزيوتراپي (ایران)
رضائيان, زهرا سادات, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
رضائيان, زهرا سادات, استاديار، گروه فیزیوتراپی،‌ دانشکده توانبخشي، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
رضائيان, زينب, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رضائيان, فاطمه, دانشجوي فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائيان رامشه, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي و مرکز تحقيقات عضلاني- اسکلتي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهراسادات, استادیار، دکترای تحصصی فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات عضلانی- اسکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رضاسلطاني, اصغر, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رضاسلطاني, پوريا, کارشناسي ارشد آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رضاسلطاني, پوريا, کارشناسي ارشد، گروه فناوري اطلاعات، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رضاسلطانی, اصغر, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رضايي, ايرج, دانشجوي فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, روح‌اله, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج، کرج، ايران
رضايي, علي اكبر, استادیار متخصص مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان

1 - 100 (171)    1 2 > >>