مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حاتمي, جواد, استاديار، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حاتمي, جواد, استاديار، گروه روانشناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حاتمي زاده, نيکتا, دانشيار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، گروه مديريت توان‌بخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
حاج غلام رضايي, زهرا, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حاجي آقايي, بهنام
حاجي آقايي, بهنام, عضو هيات علمي دانشکده توانبخشي،گروه ارتوپدي فني، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران،ايران
حاجي آقايي, بهنام, مربي، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
حاجي ابوالحسن, فهيمه, كارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
حاجي حسيني, الهام, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
حاجي مقصودي, ميترا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حاجيان, طيبه, کارشناس گفتار درماني
حاجيلو, بهروز, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
حاجی آقایی, بهنام, مربی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
حاجی حسینی, الهام, دانشجوی دکتری، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
حاجی زاده, سامان, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حاجی‌پور, سوسن, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
حاج‌لطفعلیان, مصطفی, دکتری تخصصی، هسته علمی سامانه‌های پشتیبان در توسعه سلامت، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حارث آبادي, فاطمه, كارشناسي ارشد و هيأت علمي، گروه آموزشي گفتاردرماني، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
حامدي, درسا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حبيبي, عبدالحميد, دانشيار فيزيولوژي ورزشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
حبيبي تيرتاشي, فرشته, کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي دانشگاه مازندران
حبيبي تيرتاشي, فرشته, دانشجوي دکتري، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
حبيبي‌فر, فهيمه, دانشجوي دکتري تخصصي، گروه رفتار‌ حرکتي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
حبیب پور, سمیه, دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی،هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکاء، ایران
حجت, عيسي, دانشيار، دانشکده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حجتی, حمید, استادیار، گروه پرستاری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران
حجتی, حمید, استاديار، گروه پرستاري، دانشکده پرستاری، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
حداد نژاد, مليحه, استاديار، گروه حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
حداد نژاد, ملیحه, دانشجوي دكتري آسیب شناسي و حركات اصلاحی، دانشكده تربیت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حدادنژاد, مليحه, دانشجوي دکتري طب ورزشي و بهداشت دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران- تهران ايران
حدادنژاد, مليحه, دانشجوي دکتري طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران، تهران، ايران. (ایران)
حدادنژاد, مليحه, استاديار، بهداشت و طب ورزش، دانشگاه خوارزمي، گروه طب ورزشي، تهران، ايران
حدادنژاد, مليحه, دانشجوي دکتري طب ورزشي و بهداشت- دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران- گروه طب ورزشي - تهران ايران
حدادنژاد, مليحه, استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حدادنژاد, ملیحه, استادیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حدادنژاد, ملیحه, استادیار، گروه بیومکانیک و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حدادنژاد, ملیحه, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
حسابي, اکبر, دانشجوي دکتري زبانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي
حسام, معصومه, دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی- اسکلتی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
حسن باراني, فريبا, دانشگاه شهيد بهشتي
حسن بارانی, فریبا, دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن زاده, اكبر, عضو هيات علمي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
حسن زاده, اكبر, كارشناس ارشد آمار زيستي، عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, کارشناسي ارشد، عضو هيأت علمي، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, کارشناسی ارشد، مربی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، اصفهان، ایران
حسن زاده, اکبر, مربي، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, مربي، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, کارشناسی ارشدآمارحیاتی، مربی، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، اصفهان، ایران
حسن زاده, سعید, استادیار، عضو هیأت علمی، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن زهرايي, مريم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زهرايي, مريم, کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسناتي, فاطمه, عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني- اسکلتي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
حسني, مدينه, دانشگاه علوم پزشکي تهران
حسني, کاظم, دانشجوي دکتراي برنامه ريزي آموزشي، عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور مريوان
حسني مهربان, افسون, استاديار، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حسني مهربان, افسون, دکتراي کاردرماني، استاديار گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي تهران
حسني مهربان, افسون, استاديار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
حسن‌آبادی, حمیدرضا, استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسن‌زاده, رقيه, کارشناس ارشد کاردرماني جسماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
حسن‌زاده, رقيه, کارشناس ارشد کار درماني جسماني
حسن‌زاده, رقيه, دانشجوي دکتراي علوم اعصاب شناختي، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز.
حسن‌زاده, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران
حسن‌زاده, مهندس اكبر, مشاور آمار، عضو هيأت علمي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
حسن‌پور, سونيا, كارشناس گفتاردرماني ، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان ، ايران
حسين عليزاده, جمشيد, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران
حسين پور, اسما, دانشجوي كارشناسي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
حسيني, حسين اصغر, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
حسيني, سحر, کارشناس ارشد تربيت بدني، دانشگاه پيام‌نور، ايران
حسيني, سيد اصغر, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسيني, سيد سجاد, عضو هيئت علمي گروه تخصصي تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
حسيني, سيد علي, عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دکتراي کاردرماني، عضو هيأت علمي گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران (ایران)
حسيني, سيد علي, دکتري تخصصي کاردرماني، دانشيار گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دانشيار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دكتري تخصصي كاردرماني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دکتراي تخصصي کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دانشيار، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دانشيار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دکتراي تخصصي کاردرماني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
حسيني, سيد علي, دانشيار، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دانشيار گروه آموزشي پرستاري، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران (ایران)
حسيني, سيد علي, دانشیار، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
حسيني, سيد محسن, دکتري، عضو هيأت علمي، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسيني, سيد محمد صادق, مربي، کارشناسي ارشد کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
حسيني, سيد محمدصادق, مربي، عضو هيأت علمي، گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
حسيني, سيد محمد‌صادق, مربي، عضو هيأت علمي، گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
حسيني, سيدعلي, استاديار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حسيني, سيده الهام, کارشناس فيزيوتراپي
حسيني, سيده زهره, دانشجوي کارشناسي گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
حسيني, علي, عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
حسيني, محمدعلي, دکتراي تخصصي آموزش عالي، استاديار، عضو هيأت علمي، گروه مديريت توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حسيني, پگاه السادات, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
حسيني قهي, فاطمه, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حسيني نسب, سيد شهاب الدين, دانشجوي کارشناسي ارشد ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسيني‌نژاد, سيد اسماعيل, کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
حسينی, سيد علی, دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران ، ایران
حسین زاده, سمانه, دکتری آمارزیستی، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
حسینی, عباس, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسینی نژاد, سید اسماعیل, دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
حسین‌زاده, عفت, دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حسین‌لو, عقیل, کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حشمت, مصطفی, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
حشمتي پور, مجتبي, عضو هيآت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
حشمتي پور, مجتبي, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حشمتي پور, مجتبي, مربي گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان. (ایران)
حشمتی پور, مجتبی, گروه‌ فيزيوتراپی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حقاني, حميد, عضو هيأت علمي، گروه آمار و رياضي، دانشکده مديريت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حقاني, حميد, استاديار، گروه آمار زيستي، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حقانی, حميد, دكتراي آمار زيستي، گروه آمار و رياضي، دانشكده مديريت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
حقيقت, فرزانه, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
حقيقي زاده, محمد حسين, گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
حقگو, حجت الله, دكتري تخصصي علوم اعصاب، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حقگو, حجت اله, استاديار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حقگو, حجت اله, دکترای علوم اعصاب، استادیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران، ایران
حقگو, حجت اله, دكتراي علوم اعصاب، عضو هيئت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
حقگو, حجت‌اله, استاديار، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حقی, مریم, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای- تولید بازی‌های رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
حلبچي, فرزين, استاديار، گروه پزشکي ورزشي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
حمايت طلب, رسول, دانشيار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حمايت طلب, رسول, دانشيار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حمایت‌طلب, رسول, استاد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حموله, الهام, کارشناس فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
حوائي, ناصر, دانشجوی دکتری کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
حومنيان, داود, استاديار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حومنیان, داود, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حيدري, حسين, مرکز تحقيقات بازتواني قلب و عروق، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حيدري, زهرا, دانشجوي دکتري، گروه آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حيدري, عطا, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
حيدري, عطاء, مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حيدري, فاطمه, کارشناس ارشد گفتاردرماني، مرکز توان‌بخشي هميار، گرگان، ايران
حيدري, مريم, کارشناس گفتار درماني
حيدري, هادي, کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف
حيدري‌پور, منا, كارشناسي ارشد، روان‌شناسي عمومي، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
حکمي, مريم, دانشجوي کارشناس ارشد رشته تربيت بدني،دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان.
حیدری, امیر, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی- عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
حیدری, زهرا, دانشجوی دکتری، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،‌ ایران

1 - 136 (136)