مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جابری مقدم, علی اکبر, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
جارالهي, فرنوش, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جاسمي, سحر, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
جان بزرگي, اعظم, کارشناسي ارشد، تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بيرجند، خراسان جنوبي، ايران
جان بزرگي, اعظم, کارشناسي ارشد، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جانقربان, میترا, کارشناس ارشد، گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
جانقربان, پريزاد, دانشجوی کارشناسی، گروه گفتار درمانی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
جاهدی, وحید, کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
جاودان, محمد, متخصص جراحي استخوان و مفاصل، دانشکده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ايران.
جاودان, محمد, استاديار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (ایران)
جاودانه, نوراله, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بیومکانیک و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
جرجانی, راضیه, پزشک عمومی، مرکز بهداشت و سلامت گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
جزايري, سيده زهره, ( دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، دانشکده علوم توانبخشي)- نويسنده مسئول
جعفرآبادي, محمد اصغري, دانشجوي دکتري آمار زيستي، دانشگاه تربيت مدرس
جعفرزاده پور, ابراهيم, دانشيار گروه اپتومتري، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
جعفرنژاد گرو, امیرعلی, دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
جعفرنژادگرو, امیرعلی, استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
جعفرنژادگرو, امیرعلی, استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
جعفري, سليمه, دانشجوي دکتري گفتار درماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جعفري, سيده فرزانه, کارشناس ارشد روانشناسي، هسته مرکزي مشاوره روانشناسي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
جعفري, ميمنه, مربي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, ميمنه, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, ميمنه, کارشناس ارشد شنوايي‌شناسي، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, ميمنه, مربي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ايران
جعفري, ميمنه, دانشجوي دكتري و عضو هيأت علمي، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, نرگس, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
جعفري, ياسر, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران
جعفري سروعليا, عاطفه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتوز و پروتز، مرکز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفريان, فهيمه سادات, کارشناس ارشد ارتوپدي فني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
جعفريان اردکاني, غلامرضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفرپيشه, محمد, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشکده علوم توان‌بخشي، کميته تحقيقات دانشجويي توانبخشي (تريتا)، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفری رنگچی, صدیقه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
جلائي, شهره, دانشيار، گروه آمار زيستي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جلالي, شهره, دکتري، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جلايي, شهره, مربي گروه آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكدة توانبخشي
جلايي, شهره, گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
جلايي, شهره, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جلايي, شهره, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران‎
جلايي, شهره, استاديار، گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جلايي, شهره, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران (ایران)
جلايي, شهره, دکتراي آمار زيستي، دانشکده توانبخشي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جلایی, شهره, استادیار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
جليل آبکنار, سيده سميه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
جليل آبکنار, سيده سميه, دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
جليل آبکنار, سيده سميه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
جليل هوند, ناهيد, دانشجوي دكتري، عضو هيئت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
جليله وند, ناهيد, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
جليله وند, ناهيد, ، کارشناسي ارشد گفتاردرماني، مربي و عضو هئيت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران
جليلوندکريمي, ليلا, گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
جليلي, نسرين, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جليلي, نسرين, کارشناسي ارشد کاردرماني، عضو هيئت علمي گروه آموزشي کاردرماني، دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ايران( نويسنده مسئول)
جليلي, نسرين, کارشناس ارشد کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
جليلي, نسرين, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جلیل آبکنار, سیده سمیه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
جلیل آبکنار, سیده سمیه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
جلیلوند کریمی, لیلا, مربی، عضو هیئت علمی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
جمال پور, صديقه, كارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي گفتار و زبان، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان و گفتاردرمانگر آموزش و پرورش استثنايي شهركرد، شهركرد، ايران
جمالي, اكرم, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جمالي, اکرم, کارشناس اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جمالي, اکرم, كارشناسي، گروه اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جمالی, اکرم, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
جمالی برایجانی, سعید, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
جمشيدي, علي اشرف, دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جمشيدي, علي اشرف, دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جمشيدي, علي اشرف, استاديار، دانشکده علوم توان‌بخشي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جمشيدي, نيما, استاديار، گروه مهندسي پزشکي، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جمشيدي, نيما, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه مهندسي پزشکي، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جمشيدي, نيما, استاديار، گروه مهندسي پزشکي (بيومکانيک)، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جمشيدي فرد, عليرضا, دکتراي تخصصي الكتروفيزيولو‍ژي، عضوهيأت علمي گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشكي،دانشگاه علوم پزشکي اراك، اراك ،ايران.
جمشيديان, پريا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جمشیدی, علی اشرف, دانشیار، مرکز تحقیقات اسکلتی- عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جمشیدی, نیما, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
جهان, علي, دانشجوي دکتراي تخصصي علوم اعصاب‌‌شناختي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
جهان, علي, دانشجوي دكتري علوم شناختي، عضو هيأت علمي، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، تبريز، ايران
جهان, علی, دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی، دانشکده علوم تربیتی و رو ان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
جهانبخش, فاطمه, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، دانشکده‌ علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
جهانتابي‌نژاد, سيف‌الله, مربي، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
جوادي‌پور, شيوا, دانشجوي دکتري، گروه گفتار درماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
جوزی, مینا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
جوکار, صغرا, کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان ،ايران.
جوکار, صغرا, کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان ،ايران
جوکار, صغرا, كارشناس ارشد فيزيوتراپي، عضو گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان (ایران)
جوکار, صغري, فيزيوتراپيست، مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جوکار, فرناز, دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توان‌بخشی (تریتا)، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

1 - 84 (84)