مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ث

ثالثي, منصور, استاديار، گروه روماتولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ثالثي موسوي آبادي, محسن, دکتري، عضو هيات علمي، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
ثامني, جلال
ثامني, جلال, دانشجوي دكتري، عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
ثامني, جلال, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ثريا, مريم, كارشناس ارشد، گروه گفتار‌درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
ثنايي, رويا, دانشگاه علوم پزشکي تهران

1 - 7 (7)