مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

تاجدینی کاکاوندی, حسین, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
تاجيک, سيما, 1. کارشناسي ارشد شنوايي شناسي، گروه گفتار درماني و شنوايي شناسي، دانشکده پزشکي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل. بابل، ايران
تازيکه لمسکي, زينب, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
تدین, حمیدرضا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
تذهيبي, مهدي, عضو هيئت علمي گروه آمار دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
تذهيبي, مهدي, دکتري، عضو هيأت علمي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
ترابي نژاد, فرهاد, دانشجوي دكتري گفتار درماني، عضو هيأت علمي، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
ترابي نژاد, فرهاد, عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران (ایران)
ترابي نژاد, فرهاد, دانشجوي دکتراي گفتاردرماني، مربي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
ترابي نژاد, فرهاد, مربي گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران (ایران)
ترابي نژاد, فرهاد, گروه گفتار درماني ،دانشکده علوم توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران.
ترابي نژاد, فرهاد, ، کارشناسي ارشد گفتاردرماني، مربي دانشگاه علوم پزشکي ايران (ایران)
ترابي نژاد, فرهاد, دانشجوي دكتري گفتار درماني، عضو هيأت علمي، دانشكدة علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
ترابي پور, اخترالسادات, کارشناس ارشد گفتاردرماني
ترابي‌نژاد, فرهاد, كارشناس ارشد گفتار درماني، عضو هيئت علمي گروه مديريت توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران
ترابي‌نژاد, فرهاد‌, کارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
ترابي‌پور, اخترالسادات, کارشناس ارشد گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ترک زاده, آناهيتا, دانشجوي کارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ترک زاده, آناهیتا, مربی، مرکز تحقیقات پلویک فلور و گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ترکمان, گيتي, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ترکمان, گيتي, استاد فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ترکمان, گيتي, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
تقوي, مهراب, کارشناسي ارشد دانشگاه تهران- دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي- گروه رفتار حرکتي. تهران ايران
تقي خاني, معصومه, فيزيوتراپيست و کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
تقي زاده, شهره, مربي ،دانشجوي مقطع دکتري تخصصي فيزيوتراپي- دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

1 - 25 (59)    1 2 3 > >>