مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ب

بابائی, مسعود, دانشجوی دکتری، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
باباخاني, فريده, استاديار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
بابايي, مجتبي, کارشناس، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بابايي, مسعود, کارشناس ارشد کاردرماني، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
بابایی, زهرا, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران
بادامی, رخساره, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
بادامی, رخساره, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
باران زهي, طلعت, كارشناس گفتار درماني
باريک رو, علي, کارشناس ارشد گفتار درماني، عضو گروه گفتار درماني دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
باريک رو, علي, کارشناس ارشد، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
باستين, علي
باشفاعت, هادی, دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دبیر آموزش و پرورش، شیراز، ایران
باغبان, كوثر, دانشجوي كارشناسي ارشد گفتار درماني، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
باقرلی, ژاله, استادیار، گروه رفتار حرکتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامي، کرج، ایران
باقرنيا, رحمان, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقرنیا, رحمان, کارشناس ارشد گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقري, اعظم, كارشناس ارشد ارتوپدي فني، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. اصفهان - ايران
باقري, شهاب‌الدين, دانشجوي دکتري آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه بوعلي همدان، همدان، ايران
باقري, فاطمه, دانشجوي کارشناسي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
باقري, ناهيد, روانشناس، هسته مشاوره روانشناسي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران.
باقري نژاد, مينا, كارشناس ارشد، گروه روانشناسي باليني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
باقريان خسروشاهي, صنم, دکتري روان‌شناسي، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
باقريان دهكردي, سجاد, كارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقريان دهكردي, سجاد, دانشجوي دکتري آسيب شناسي ورزشي وحرکات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشي دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقريان دهكردي, سجاد, دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
باقريان دهکردي, سجاد, دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقریان, رضا, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بامداد, مهدي, استاديار، دانشکده مهندسي مکانيک، آزمايشگاه تحقيقاتي مکاترونيک، دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود، ايران
بان پروري, مريم, دانشجوي دکتري، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، ايران
باپيرزاده, خديجه, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
باپيرزاده, خديجه, كارشناسي، گروه اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
باپیرزاده, خدیجه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بختياري, اميرهوشنگ, استاد، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عصبي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران
بخشايش, عليرضا, دانشيار گروه روانشناسي- دانشكده علوم انساني - عضو هيئت علمي دانشگاه يزد، يزد، ايران
بخششي هريس, مهدي, دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ايران
بخشي, عنايت, دانشيار، گروه آمار زيستي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
بخشي, عنايت اله, استاديار، گروه آمار زيستي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
بخشي, عنايت اله, استادیار، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران
بخشي زاده, فاطمه, دانشجوي كارشناسي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
بخشي پور, الهام, کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بخشي‌پور رودسري, عباس, دانشيار روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز.
بخيت, مهسا, عضو هيأت علمي گروه شنوايي شناسي، مركز تحقيقات توانبخشي عضلاني - اسكلتي، ، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
بخيت, مهسا, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
بخيت, مهسا, عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
بخیت, مهسا, عضو هیأت علمی، گروه شنوایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
بخیت, مهسا, عضو هیئت علمی، گروه شنوایی‌شناسی، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی- اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
بدخشيان, سميرا سادات, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بديعي, زهره, فوق تخصص نوزادان، عضو هيأت علمي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بذرافکن, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
براتي, اميرحسين, متخصص طب ورزشي، استاديار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه شهيد رجايي تهران، تهران، ايران
براتي, سميه, دانشجوي كارشناسي ارشد آسيب شناسي و حركات اصلاحي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
براتی, امیرحسین, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
براهیمی, ., دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه آسیب‌شناسی گفتار و زبان، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
برزنجه عطري, شيرين, مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
بروشک, ندا, دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
بروشک, ندا, مدرس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
بشارت نیا, محمدصادق, کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بشارتي, مريم, کارشناس فيزيوتراپي- گروه فيزيوتراپي دانشکد? علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز-شيراز-ايران
بشرپور, سجاد, استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
بشيري, جبار, استاديار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، تبريز.
بشيري, جبار, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز- گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
بشيري, مهدي, کارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبريز.
بشيري, مهدي, دانشجوي دکتراي مديريت ورزشي، مربي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبريز، ايران
بلالي‌ وشمه‌سرا, جعفر, عضو هيأت علمي، گروه طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
بمبئي چی, عفت, دانشيار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بمبئي‌چي, عفت, دانشيار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بمبئي‌چي, عفت, استاديار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بمبئي‌چي, عفت, دانشيار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بمبئي‌چي, عفت, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ‌ورزشي و حرکات ‌اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلوئي, حمزه, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلوئي, ناهيد, عضو هيئت علمي گروه گفتار درماني دانشكده علوم توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
بهارلوئي, ناهيد, عضو هيأت علمي گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلوئي, ناهيد, عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلوئي, ناهيد, عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
بهارلوئی, حمزه, مربی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بهارلوئی, حمزه, مربی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بهارلويي, حمزه, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان و دانشجوي دکتري تخصصي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي جندي‌شاپور اهواز، اهواز، ايران
بهارلويي, حمزه, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان و دانشجوي دکتري، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
بهارلويي, ناهيد, کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلويي, ناهيد, عضو هيئت علمي گروه گفتار درماني دانشكده علوم توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (ایران)
بهارلويي, ناهيد, مربی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلويي, ناهيد, كارشناسي ارشد گفتار درماني، هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان (ایران)
بهارلويي, ناهيد, عضو هيئت علمي گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلویی, ناهید, مربی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
بهاری, مائده, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،‌ ایران
بهتاش, حميد, دانشجوي دکتري ارتوز و پروتز، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
بهرام, عباس, دانشگاه خوارزمي کرج
بهرامي, اكبر, ايران - اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده علوم توانبخشي، گروه گفتاردرماني، مربي
بهرامي, اكبر, عضوگروه گفتاردرماني ، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان ، ايران
بهرامي, اکبر, كارشناس ارشد گفتار درماني، عضو گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
بهرامي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامي, هاجر, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسي باليني، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
بهرامي, هاجر, کارشناس ارشد روان‌شناسي باليني کودک و نوجوان، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
بهرامی, اكبر, كارشناسي ارشد گفتاردرماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامیان دهکردی, ژاله, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
بهروز, بهروز, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بهروزپور باغمیشه, مرجان, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
بهزادي, فرانک, دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت توان‌بخشي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
بهنام‌‌پور, مرضیه, کارشناسی علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
بهنيا, فاطمه, كارشناس ارشد كاردرماني، مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال و عضو هيئت علمي گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
بهپور, ناصر, استاديار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشگاه رازي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
بهپور, ناصر, استاديار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايران
بهپور, ناصر, استاديار، گروه فيريولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
بوذری, سحر, دانشجوي دکتری تخصصی فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران، تهران، ایران
بيات, محمدرضا, استاديار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
بيدختي, حسين, کارشناس ارشد کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، بيرجند، ايران
بيدر, دن ال, استاد مهندسي پزشكي، گروه مهندسي، دانشگاه كويين مري لندن، لندن، انگلستان
بيدر, دن ال, استاد مهندسي پزشکي، گروه مهندسي، دانشگاه کويين مري، لندن. (انگلیس)
بيرانوند, رامين, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه آسي بشناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
بيناباجي, حجت, دانشجوي کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
بيناباجي, حجت, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
بينش, مريم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
بيگلريان, اكبر, استادیار، گروه آمار و کامپیوتر، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران
بيگلريان, اكبر, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي، دانشگاه علوم توان بخشي و بهزيستي، تهران، ايران
بيگلريان, اكبر, استاديار، عضو هيئت علمي گروه آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
بيگلريان, اکبر, دکتري آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم توان‌بخشي و بهزيستي، تهران، ايران
بيگلريان, اکبر, گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم توانبخشي و بهزيستي، تهران، ايران
بکايي, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران
بکتاشیان, مهسا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بگلربگی, عباس, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
بیات, نوشین, دانشيار، گروه روماتولوژي، بيمارستان بقيه اله، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، تهران، ایران
بیات, نوشین, استاد، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه بقیه‌اله، تهران، ایران
بیرامی, منصور, استاد روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، ایران

1 - 123 (123)