مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ب

بابائی, مسعود, دانشجوی دکتری، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
باباخاني, فريده, استاديار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
بابايي, مجتبي, کارشناس، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بابايي, مسعود, کارشناس ارشد کاردرماني، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
باران زهي, طلعت, كارشناس گفتار درماني
باريک رو, علي, کارشناس ارشد، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
باريک رو, علي, کارشناس ارشد گفتار درماني، عضو گروه گفتار درماني دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
باستين, علي
باغبان, كوثر, دانشجوي كارشناسي ارشد گفتار درماني، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
باقرنيا, رحمان, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقرنیا, رحمان, کارشناس ارشد گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقري, اعظم, كارشناس ارشد ارتوپدي فني، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. اصفهان - ايران
باقري, شهاب‌الدين, دانشجوي دکتري آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه بوعلي همدان، همدان، ايران
باقري, فاطمه, دانشجوي کارشناسي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
باقري, ناهيد, روانشناس، هسته مشاوره روانشناسي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران.
باقري نژاد, مينا, كارشناس ارشد، گروه روانشناسي باليني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
باقريان خسروشاهي, صنم, دکتري روان‌شناسي، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
باقريان دهكردي, سجاد, دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
باقريان دهكردي, سجاد, كارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقريان دهكردي, سجاد, دانشجوي دکتري آسيب شناسي ورزشي وحرکات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشي دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقريان دهکردي, سجاد, دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بامداد, مهدي, استاديار، دانشکده مهندسي مکانيک، آزمايشگاه تحقيقاتي مکاترونيک، دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود، ايران
بان پروري, مريم, دانشجوي دکتري، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، ايران
باپيرزاده, خديجه, كارشناسي، گروه اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
باپيرزاده, خديجه, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

1 - 25 (107)    1 2 3 4 5 > >>