مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آب روشن, وجیهه, كارشناس فيزيوتراپي
آتشکار, ریحانه, کارشناس ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
آثاري جامي, ستار, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
آثاري جامي, ستار, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
آخوندزاده, گلبهار, استاديار، گروه پرستاري، دانشکده پرستاری، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
آخوندزاده, گلبهار, استاديار، گروه پرستاري، دانشکده علوم پزشکی، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
آذغاني, محمود رضا, استاديار، گروه بيومکانيک، دانشكده مكانيك، دانشگاه سهند، تبريز، ايران
آذغاني, محمود رضا, استاديار دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي سهند
آذغاني, محمودرضا, استاديار، گروه بيومکانيک، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز، ايران
آذغاني, محمودرضا, دكتراي بيومکانيک- عضو هيات علمي دانشکد? مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي سهند –شهر جديد سهند- تبريز-ايران (ایران)
آراني کاشاني, زهره
آرانی کاشانی, زهره, دانشجوی دکتری، عضو هیأت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
آرش پور, حسين, متخصص ارتوپدی، دانشگاه تهران، تهران، ايران
آرمک, معصومه, دانشجوي فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
آريانفر, عليرضا, کارشناس ارشد،گروه مهندسي پزشکي،دانشکده فني مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آزاد, اکرم, دانشجوي دکتراي کاردرماني، هيات علمي گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران، ايران
آزاد, اکرم, دانشجوي دکتري، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
آزاده, حميد, دکتراي تخصصي الكتروفيزيولو‍ژي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،اصفهان،ايران.
آزاده, حميد, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آزاده‌فر, محمدرضا, استاد، گروه موسیقی‌شناسی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
آزاده‌فر, محمدرضا, دانشیار، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران
آزادي, حميدرضا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آزادي, حميدرضا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
آزادي نيا, فاطمه, استاديار، ارتوز و پروتز، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آسيابي, حسين, کارشناس ارشد ارتوپدي فني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقا جانی, زینب, دانشجوی کارشناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
آقا حسيني, تقي, استاديار، گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انساني، مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم، اصفهان، ايران
آقاجان‌زاده, مهشيد, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
آقاجان‌زاده, مهشيد, مربي، گروه گفتاردرماني، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
آقادوست, عذرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آقادوست, عذرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آقارسولي, زهرا, كارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
آقارضايي, مهسا, کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي، دانشکده¬ي فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آقاياري, آذر, استاديار تربيت بدني، دانشگاه پيام‌نور، ايران
آقاياري, آذر, استاديار، دانشگاه پيام نور تهران، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، تهران، ايران (ایران)
آقاياري, آذر, استاديار، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
آقاپور حصیری, سید مهدی, استاديار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
آقاکشی زاده, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
آقاکوچکي, زهرا, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آل بویه, سمانه, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
آمالي, امين, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه گوش و حلق و بيني، بيمارستان آموزشي امام خميني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آهنجان, شهرام, استاديار، گروه آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشگاه اميرکبير، تهران، ايران
آهنگر, عباسعلی, دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
آکوچکیان, مهدیه, استادیار، گروه علوم ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

1 - 44 (44)