جزئیات نویسندگان

موللي, گيتا, مربي، عضو هيأت علمي، گروه روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر ميزان مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان کم‌‌شنواي فراگير
    چکیده  PDF  XML