جزئیات نویسندگان

موللي, گيتا, دکتراي روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي در بهبود مهارت‌های حل مسأله رياضي در دانش‌آموزان دختر كم‌توان ذهني پايه سوم راهنمايي
    چکیده  PDF  XML