جزئیات نویسندگان

عسگري, کريم, استاديار، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران