جزئیات نویسندگان

کاظمي, يلدا, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران