جزئیات نویسندگان

کاظمي, يلدا, دکتري و استاديار، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران, ایران

  • دوره 10، شماره 2: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    انطباق پرسشنامه ی تجدید نظر شده برقراری ارتباط-نسخه دومChildren’s Communication Checklist (CCC-2 ) با زبان فارسی و تعیین ویژگی های روان سنجی آن
    چکیده  PDF