جزئیات نویسندگان

کاظمي, يلدا, استاديار، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 11، شماره 5: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر مداخله زودهنگام مبتنی بر والدین بر مهارت‌های زبانی کودکان نوپای مبتلا به تأخیر زبانی: پژوهش مورد- منفرد
    چکیده  PDF