جزئیات نویسندگان

مهدي زاده, وحيد, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 6: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه نتایج آزمون فاصله در نویز در افراد دارای شنوایی هنجار با مبتلایان به وزوز گوش
    چکیده  PDF  XML