جزئیات نویسندگان

مظلوم, وحيد, فیزیوتراپیست و دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

  • دوره 11، شماره 1: 1394 - مقاله مروری
    بررسی تأثیر مداخلات مختلف تمرینی بر کمر درد مزمن غیر اختصاصی: مروری بر مطالعات فارسی زبان
    چکیده  PDF