جزئیات نویسندگان

محمدي, وحيد, کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 1: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر تمرینات قدرتی، تعادلی و ترکیبی (قدرتی و تعادلی) بر تعادل پویای نوجوانان پسر ورزشکار
    چکیده  PDF  XML