جزئیات نویسندگان

ذوالاكتاف, وحيد, دانشيار، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 11، شماره 3: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    تاثیر تمرینات طناب زنی بر قوس کف پای دانش آموزان پسر 13-10 ساله دارای کف پای صاف، گود و طبیعی
    چکیده  PDF