جزئیات نویسندگان

ميناسيان, وازگن, استاديار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران