جزئیات نویسندگان

محمدی, هیمن, دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، تهران ، ایران

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی اثر انواع بریس بر روی شاخص‌های کنترل قامت در ورزشکاران دارای مچ پای ناپایدار درجه یک و دو
    چکیده  PDF  XML