جزئیات نویسندگان

مینونژاد, هومن, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  • دوره 14، شماره 1: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    آیا آزمون غربالگری حرکات عملكردی می‌تواند اسکولیوز غیر ساختاری زنان دانشجو را پیش‌بینی کند؟
    چکیده