جزئیات نویسندگان

مينونژاد, هومن, استاديار، بهداشت و طب ورزش، دانشگاه تهران، گروه طب ورزشي، تهران، ايران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    تفاوت های جنسیتی در فعالیت الکترومیوگرافی برخی از عضلات اندام تحتاني در افراد با و بدون ژنوواروم حین فرود بر روی یک پا
    چکیده  PDF